ST i lungsjukdomar

Specialiteten lungsjukdomar är sedan 2015 en basspecialitet inom det internmedicinska fältet. Tillsammans med specialiteterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt njurmedicin delar specialiteten lungsjukdomar en gemensam kunskapsbas. Denna bas kallas ofta ”common trunk” och definieras i ”Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska specialiteterna”, samt innefattar de medicinska delmålen c1-5 i målbeskrivningen för lungmedicin. Båda dessa dokument finns tillgängliga via länken ”ST-dokument 2015” här intill.

Då specialiseringstjänstgöringen är målstyrd har SLMF valt att inte ange några preciserade tjänstgöringstider för den kliniska tjänstgöringen, men en riktlinje är att ”common trunk” omfattar ungefär två års klinisk tjänstgöring. Avseende andra sidoutbildningar är SLMF:s rekommendation att man tjänstgör inom delar av bild- och funktionsmedicin (thoraxradiologi och klinisk fysiologi) och vid intensivvårdsenhet samt inom allergologi. Sidoutbildning inom onkologi, reumatologi, infektionsmedicin eller thoraxkirurgi ses som alternativa sidoutbildningar. De obligatoriska momenten i specialiseringstjänstgöringen är relativt omfattande. Det är därför viktigt att ST-läkaren tillsammans med handledaren gör en noggrann utbildningsplan där man med god framförhållning planerar för kurser, individuella arbeten, tjänstgöringar och sidoutbildningar samt teoretiska studier.

SLMF:s ambition är att de kurser som anges i delmål c6-c14 i första hand bör erbjudas som SK-kurser eller motsvarande, där kursgivaren bör vara någon av landets lungmedicinska enheter och kurserna bör ges med fastställt intervall. Det är angeläget att alla ST-läkare i lungsjukdomar ges möjlighet att delta i dessa obligatoriska kurser och för att kunna tillgodose utbildningsbehovet har SLMF valt att arrangera kurser utanför LIPUS ram. Dessa söks direkt till kursgivaren och planeras enligt rullande schema enligt länkat dokument nedan:

Återkommande ST-kurser

Det finns naturligtvis andra kurser som anordnas av annan kursgivare (t ex ERS-kurser) och dessutom kurser vilka ingår i delmål i målbeskrivningen, där kurs inte anges som obligatorisk lärandemetod. Kursmomenten avseende kommunikativ kompetens och ledarskapskompetens kan med fördel integreras och anordnas oftast på lokal eller regional nivå. Det finns inom dessa kompetensområden även mer omfattande kurser och eventuellt deltagande i dessa utbildningar bör anpassas efter ST-läkarens individuella förutsättningar och önskemål.

Studierektorsfunktionen avseende specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar kan organiseras på olika sätt. På de sjukhus där lungmedicinska enheter ingår som del i ett invärtesmedicinskt verksamhetsområde kan det vara naturligt att det finns en studierektor som ansvarar för alla ST-läkare inom de invärtesmedicinska specialiteterna. Vid större lungmedicinska enheter är det rimligt att ha en studierektor enbart för specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar. SLMF förordar att det regionalt tillsätts övergripande studierektorer med samordningsansvar gällande ST i lungsjukdomar. Studierektorns uppgift är att vara en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. Studierektorerna i lungsjukdomar ingår i ett eget nationellt studierektorsnätverk som syftar till en kvalitetssäkring av ST-utbildningen i landet. Kontaktuppgifter till studierektorer finns här:

SLMF:s studierektorsnätverk

Observera att ST-läkare som är legitimerad före 1 maj 2015 fortfarande kan göra färdigt sin ST enligt 2008 års författning SOSFS 2008:17, under förutsättning att man fullföljer utbildningen före 30 april 2022. ST-dokument för 2008 finns under övergångsperioden på separat flik ”ST-dokument 2008”.

Ändringar i EU-direktiv om tillgodoräknande i ST, gäller fr o m 1 september 2016