SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Facklig sekreterare

 • Tillsammans med ordförande planera och upprätta dagordning inför styrelsemöte och distribuera denna till styrelsen.
 • Ansvara för att telefonmöten beställs (via Eva.Hallner@ki.se i samverkan med SFFA). 
 • Ordna konferensfaciliteter inför plenummöten / internat.
 • Föra protokoll vid styrelsemöten.
 • Att inför årsmöte upprätta
  – dagordning
  – tillse att kallelse utskickas minst 4 veckor för årsmötet till medlemmarna
  – skriva verksamhetsberättelse
 • Att tillsammans med ordförande tillse att fattade beslut i styrelsen genomförs.
 • Att arkivera protokoll och verksamhetsberättelser.
 • Upprätta aktuell adress och telefonlista till styrelsemedlemmarna.
 • Att introducera nyvalda medlemmar i styrelsen, distribuera arbetsbeskrivning.
 • Att vidarebefordra utvalda handlingar till SLMFs arkivgrupp.
 • Efter årsmötet rapportera styrelsens sammansättning till SLS.