Huvudpunkter

Ladda hem artikel som PDF

Definition
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progredierande lungsjukdom vars huvudkarakteristikum är kronisk luftvägsobstruktion. Lungfunktionsmässigt mani­festeras detta som sänkt FEV1 och FEV% (FEV1/VC-kvot) vid spirometri. Lung­funktionsnedsättningen är huvudsakligen irreversibel även om viss reversibilitet/variabilitet kan förekomma.

Förekomst
400000 till 700000 personer i Sverige kan beräknas lida av KOL. Antalet dödsfall i KOL överstiger 2000 per år.

Riskfaktorer
Tobaksrökning är den viktigaste riskfaktorn för KOL i Sverige

Symtom och sekundära konsekvenser
KOL i tidigt skede kan vara symtomlös. Viktigaste symtomet senare är andfåddhet vid ansträngning. Avancerad KOL har karaktär av allmänsjukdom med påverkan på flera organsystem

Basal diagnostik
KOL skall misstänkas vid:
Förekomst av riskfaktorer, främst cigarrettrökning
Symtom som hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning.

KOL diagnostiseras genom att:
med spirometri påvisa luftvägsobstruktion. Sänkt FEV% innebär definitionsmässigt luftvägsobstruktion. Om FEV% är mindre än 65 hos en person som är äldre än 65 år föreligger sannolikt luftvägsobstruktion (65/65-regeln). Hos yngre innebär redan ett värde på FEV% under 70 att luftvägsobstruktion sannolikt föreligger.

Föreligger KOL normaliseras ej spirometrin efter bronkdilaterande behandling eller efter ev. steroidbehandling.

Behov av spirometriresurser
Tidig diagnos av KOL möjliggör tidig intervention med behandling av tobaksberoende. Spirometri utförs vid misstanke om KOL och är nödvändig för tidigdiagnostik.
Stadieindelning baseras på Spirometriresultat och viktiga prognosfaktorer som förekomst av hypoxi, hypercapni, ödem och malnutrition.
Tidiupptäckt av KOL och god vård av KOL-patienter förutsätter därför tillgång till spirometer och spirometriutbildad personal.

Primärprevention av KOL
Primärprevention i form av förhindrad rökdebut kan på sikt kraftigt minska morbiditet och mortalitet i KOL. Förbättrad arbetsmiljö har primärpreventivt värde.

Behandling av tobaksberoende
Rökstopp är den viktigaste åtgärden vid KOL och näst viktigast är att förhindra återfall i rökning.
Det finns effektiva, evidensbaserade metoder för att hjälpa rökare att sluta och förbli rökfria. Hit hör motiverande och återfallsförebyggande stöd samt läkemedel.
Enkelt rådgivande samtal om rökning är varje läkares uppgift.

Handläggning av akut försämring av KOL
Gradera tillståndets svårighetsgrad
Identifiera livshotande situationer
Identifiera utlösande orsaker och behandla dessa
Överväg kontrollerad oxygentillförsel
Ge assisterad ventilation om så krävs

Farmakologisk underhållsbehandling
Inga läkemedel utom oxygen påverkar prognosen vid KOL
Varje läkemedel måste prövas individuellt
Utvärdera behandlingsförsök med intervju
Överväg behandling med inhalationssteroider vid svår till medelsvår KOL med frekventa exacerbationer.
Undvik behandling med perorala steroider

Nedre luftvägsinfektioner vid KOL och Kronisk Bronkit
Samhällsförvärvad pneumoni och akuta infektiösa exacerbationer är vanliga vid KOL, särskilt vid samtidig kronisk bronkit.

Vid akut exacerbation är antibiotika indicerade vid förekomst av 2/3 av symtomen ökad sputumvolym, ökad sputumpurulens och ökad dyspné.

Infektionsprofylax
Årlig influensavaccinering är indicerad
Pneumokockvaccinering är indicerad

Osteoporos
Osteoporos är vanligt. Uppmärksamma riskfaktorer. Överväg profylax. Utred högriskpatienter. Behandla diagnosticerad osteoporos.

Patientutbildning
Informationsbehovet till drabbade och anhöriga är stort. Informationsverksamhet kan organiseras som KOL-skola.

Sjukgymnastiska åtgärder
Stimulera till fysisk aktivitet. Träning hos sjukgymnast vid dyspné och låg träningsgrad rekommenderas. Uppmärksamma inkontinensproblem. Bäcken-bottenträning hos sjukgymnast.

Arbetsterapi
Ergonomisk rådgivning, ADL träning, hjälpmedelsanskaffning och bostads-anpassning kan bli aktuell. KOL patienters hjälpbehov är ofta förbisett.

Viktkontroll Koståtgärder
Tag viktanamnes och följ längd och vikt. Överväg kostrådgivning och kostintervention.

Psykosocial rådgivning vid KOL
Överväg behov av psykosociala insatser

Multidisciplinär KOL – rehabilitering
Överväg multidisciplinär rehabilitering vid multipla handikapp

Diagnostik och behandling av respiratorisk insufficiens
Gör pulsoximetri då FEV1 < 50 % av förväntat. Remittera för blodgasanalys då SaO2 vid pulsoximetri är < 90 %. Oxygenbehandling 16 timmar per dygn då PO2< 7,3 trots optimal behandling i tre månader.

Kirurgisk intervention vid KOL
Överväg volymreducerande kirurgi vid avancerat emfysem. Överväg transplantation vid
avancerad KOL med välbevarade organfunktioner i övrigt.

Kontakt med patientföreningen
Rekommendera kontakt med patientföreningen