Handläggning av akut försämring av KOL

Ladda hem artikel som PDF

6.1 Allmänna riktlinjer
Patienter med akut försämring av KOL är vanliga i sjukvården och kan behöva tas om hand på alla vårdnivåer. Handläggningen blir avhängig av de resurser som finns i relation till försämringens svårighetsgrad som baseras på patientens habitualtillstånd, symtom och status samt lab-analyser. Se Nivå 2 punkt 6.1. Det är viktigt att så tidigt som möjligt bedöma hur aktiv behandling som skall ges utgående från patientens habitualtillstånd och prognos och ett realistiskt behandlingsmål bör sättas. (Nivå 2 punkt 6.7.2).

Checklista

 • Gradera tillståndets svårighetsgrad
 • Identifiera livshotande situationer
 • Identifiera utlösande orsaker och behandla dessa
 • Överväg kontrollerad oxygentillförsel
 • Ge assisterad ventilation om så krävs

6.2 Ytterligare information
Beroende på vårdnivå, resurser och svårighetsgrad hänvisas till följande avsnitt:

 • Egenbehandling Nivå 2, 6.2
 • Behandling under ambulanstransport Nivå 2, 6.3
 • Behandling av lindrig-måttlig försämring på vårdcentral/akutmottagning Nivå 2, 6.4
 • Behandling av svår försämring på vårdcentral/jourcentral utan tillgång till blodgasanalys/inläggning Nivå 2, 6.5
 • Behandling av svår försämring på sjukhus:
  a) akutmottagning Nivå 2, 6.6
  b) vårdavdelning Nivå 2, 6.7
  c) indikationer för intensivvård Nivå 2, 6.7.7