Klassifikation av svårighetsgrad och övergripande riktlinjer för handläggning av KOL

Ladda hem artikel som PDF


FEV1 avser värden uppmätta efter bronkdilatation!

Spirometrisk klassifikation Definition,
förutom FEV1/VC < 70 %
Handläggning
Obs! Väg alltid in åldern vid ställningstagandet!
Stadium I FEV1 ≥80 % av förväntat värde med eller utan symtom. Behandling vid luftvägssymtom:
Prova kortverkande luftrörsvidgande vid behov.
Prova långverkande luftrörsvidgande (antikolinergicum och/eller långverkande beta-2-stimulerare)
Stadium II 50≤ FEV1 <80 % av förväntat värde med eller utan symtom. Vid samtidig dyspné bör differentialdiagnostiska överväganden göras, ex kardiell genes?Behandling vid luftvägssymtom:
Prova kortverkande luftrörsvidgande vid behov.
Prova långverkande luftrörsvidgande (antikolinergicum och/eller långverkande beta-2-stimulerare).
Stadium III 30≤ FEV1<50 % av förväntat värde med eller utan symtom. Överväg pulsoximetri.
Om oxygenmättnad < 93 % tas artärblodgas.Följ spirometri, vikt och BMI.Överväg osteoporosprofylax.

Behandling om exacerbationer förekommer:
Tillägg av kombination inhalationsstereoid + långverkande luftrörsvidgande.

Anpassat träningsprogram för fysisk aktivitet.

Överväg multidisciplinär rehabilitering och patient utbildning.

Stadium IV FEV1< 30 % av förväntat värde
eller
FEV1< 50 % av förväntat värde och förekomst av andra negativa prognosfaktorer (se nedan).
Följ spirometri, vikt, BMI och artärblodgaser.Osteoporosprofylax.

Behandling om exacerbationer förekommer:
Tillägg av kombination inhalationsstereoid + långverkande luftrörsvidgande.

Anpassat träningsprogram för fysisk aktivitet.

Överväg multidisciplinär rehabilitering och patientutbildning.

3.1 Faktorer, utöver lungfunktion, som påverkar svårighetsgradering och prognos­bedömning
KOL-patienternas vårdbehov liksom risken för komplikationer ökar och prognosen försämras med ökande svårighets-grad av sjukdom. FEV1 i % av förväntat värde är, utöver ålder, den viktigaste kända prognosfaktorn vid KOL. Andra faktorer som har betydelse för prognosbedömningen är exempelvis samtidig förekomst av hjärt- kärlsjukdom, exacerbationer och undervikt.

Om någon av nedanstående manifestationer återfinns skall sjukdomen klassificeras som stadium IV redan vid FEV1 < 50 % av förväntat värde. Vid FEV1 > 50 % av förväntat värde bör i första hand alternativa förklaringar övervägas:

  • Svår kronisk hypoxi (PO2 < 7,3 kPa).
  • Kronisk hyperkapni (PCO2 > 6,5 kPa)
  • Cirkulationspåverkan (t ex perifera ödem eller tachycardi).
  • Låg kroppsvikt