Primärprevention av KOL

Ladda hem artikel som PDF


KOL är en sjukdom som till stor del kan förebyggas.

Den viktigaste faktorn som bidrar till utveckling av KOL är rökning.. Andra faktorer som kan bidra till KOL i vårt land är dålig arbetsmiljö med exponering för damm och gaser medan intag av frukt och grönt kan ha en skyddande effekt.

Nästan all rökdebut sker i ungdomsåren. Primärpreventivt arbete syftande till att förhindra ungdomars rökdebut är därför av stor betydelse. Information, arbete i syfte att ändra attityder till rökning och föredöme från äldre är viktigt. Effekterna av riktade kampanjer till skolungdomar är dock svårtolkade. Lagstiftning och reglering är viktigt för att begränsa tobaksbruket. Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka tobaksbrukets skadeverkningar. Sverige fick en Tobakslag 1993 och den har sedan dess skärpts vid ett antal tillfällen, exempelvis är det sedan år 2005 förbjudet att röka i barer och på restauranger.

Kliniskt manifest KOL kan förekomma bland individer under 50 års ålder men blir vanligare bland individer över 50 års ålder och ökar med stigande ålder. Dödsfall i KOL inträffar oftast i 75 års åldern. Enbart primärprevention leder därför inte till påverkad morbiditet och mortalitet inom rimlig tid. Sekundärprevention med behandling av nikotin-beroende syftande till rökstopp måste därför komplettera primärpreventivt arbete.

En god arbetsmiljö med hänsyn till exponering för damm och gaser är betydelsefullt ur många aspekter och yrkesexponeringen kan också ha betydelse för utveckling av KOL.

  • Primärprevention i form av förhindrad rökdebut kan på sikt kraftigt minska morbiditet och mortalitet i KOL.
  • Sekundärprevention syftande till rökstopp har betydelse för att minska risken för sjukdomsprogress vid KOL.
  • Förbättring av arbetsmiljöer har primärpreventivt värde vid KOL.