Allmänt om KOL

1.1 Definition och vanliga differentialdiagnoser Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste lungsjukdomar. Sjukdomen karakteriseras av kronisk luftvägsob­struktion definierat som sänkt FEV1/VC-kvot vid spirometri. Lung­funktions­­­ned­­sättningen är irreversibel i den bemärkelsen att patienten aldrig uppnår normalvärden, varken spontant eller … Läs mer

Diagnostik

2.1 Basal diagnostik 2.1.1 Basala riktlinjer KOL skall misstänkas vid: Förekomst av exponering för riskfaktorer, främst tobaksrökning. Symtom som långvarig, eller upprepade episoder, av hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning. KOL bekräftas genom att: påvisa luftvägsobstruktion med spirometri, FEV1/högsta … Läs mer

Klassifikation av svårighetsgrad och övergripande riktlinjer för handläggning av KOL

FEV1 avser värden uppmätta efter bronkdilatation! Spirometrisk klassifikation Definition, förutom FEV1/VC < 70 % Handläggning Obs! Väg alltid in åldern vid ställningstagandet! Stadium I FEV1 ≥80 % av förväntat värde med eller utan symtom. Behandling vid luftvägssymtom: Prova kortverkande luftrörsvidgande … Läs mer

Primärprevention av KOL

KOL är en sjukdom som till stor del kan förebyggas. Den viktigaste faktorn som bidrar till utveckling av KOL är rökning.. Andra faktorer som kan bidra till KOL i vårt land är dålig arbetsmiljö med exponering för damm och gaser … Läs mer

Spirometri

Den grundläggande undersökningen för diagnostik av obstruktiv lungfunktionsnedsättning är spirometri med mätning under normalandning och forcerad maximal andning. Spirometri görs vid misstanke om KOL och är en förutsättning för diagnostik av KOL och stadieindelning av KOL. (Se Diagnostik Nivå 1 … Läs mer

Handläggning av akut försämring av KOL

6.1 Allmänna riktlinjer Patienter med akut försämring av KOL är vanliga i sjukvården och kan behöva tas om hand på alla vårdnivåer. Handläggningen blir avhängig av de resurser som finns i relation till försämringens svårighetsgrad som baseras på patientens habitualtillstånd, … Läs mer

Handläggning av patienter med KOL i stabil fas

7.1 Behandling av tobaksberoende Enkla råd om rökstopp i samband med besök inom sjukvården har hög kostnadseffektivitet (GOLD A). Mer omfattande rökavvänjningsverksamhet har högre effektivitet och är också kostnadseffektiv (GOLD A). Att sluta röka innebär att sjukdomens progress bromsas (GOLD … Läs mer

Multidisciplinär KOL-rehabilitering

Med multidisciplinär rehabilitering vid KOL avses den process som har som målsättning att genom samlade insatser från olika kompetensområden förbättra eller vidmakthålla livskvalitet och den psykiska, sociala och fysiska funktionsförmågan. Medlen för att nå dessa mål är: undervisning fysisk träning … Läs mer

Diagnostik och behandling av respiratorisk insufficiens

9.1 Definition Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) är oförmåga att upprätthålla normala blodgaser. I praktiken föreligger respiratorisk insufficiens vid KOL vid PaO2 < 8 kPa. Kronisk respiratorisk insufficiens är respiratorisk insufficiens i vila dagtid trots optimal behandling när patienten befinner sig i … Läs mer

Kirurgisk intervention vid KOL

Volymreducerande kirurgi innebär ett ingrepp där emfysematisk lungvävnad bortopereras med avsikt att förhöja patienternas prestationsförmåga och livskvalitet. Genomförda studier antyder god subjektiv och objektiv förbättring (SBU 3, evidensen har stärkts genom senare publicerade studier). Ökad lungelasticitet, bättre venöst återflöde och … Läs mer

Kontakt med patientföreningen

Patienter med KOL har nytta och glädje av att träffa andra i samma situation för att delta i rehabiliteringsaktiviteter och sociala sammankomster. Hjärt- och Lungsjukas lokalförening på orten har gruppverksamhet som är anpassad för lungsjuka. Erfarenheten visar att de patienter … Läs mer