Allmänt om KOL

1.1 Definitioner 1.1.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progressiv lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion, sänkt FEV1/VC-kvot, vid spirometri. Lungfunktionsnedsättningen kan uppvisa en viss reversibilitet men lungfunktionen normaliseras aldrig helt vare sig efter bronkdilaterande … Läs mer

Diagnostik

2.1 Basal diagnostik 2.1.1 Basala riktlinjer KOL skall misstänkas vid: Förekomst av exponering för riskfaktorer, främst tobaksrökning. Symtom som långvarig, eller upprepade episoder, av hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning. KOL bekräftas genom att: påvisa luftvägsobstruktion med spirometri, FEV1/högsta … Läs mer

Klassifikation av svårighetsgrad och övergripande riktlinjer för handläggning av KOL

Vid samtliga svårighetsgrader av KOL rekommenderas att Patienten informeras om spirometriresultat Rökanamnes dokumenteras Rökstoppsprogram initieras hos rökare Lungröntgen genomförs vid diagnos och övervägs vid förändrade symtom Längd, vikt och BMI dokumenteras Exacerbationsbenägenhet dokumenteras Kardiovaskulära riskfaktorer bedöms och behandlas Patienten stimuleras … Läs mer

Primärprevention av KOL

KOL är en sjukdom som till stor del kan förebyggas. Den viktigaste faktorn som bidrar till utveckling av KOL är rökning. Andra faktorer som kan bidra till KOL i vårt land är dålig arbetsmiljö med exponering för damm och gaser … Läs mer

Enkla lungfunktionsundersökningar

Den dynamiska spirometrin som kan göras på de flesta öppenvårdsmottagningar är basundersökning på patienter med KOL för att kartlägga det obstruktiva inslaget. Den dynamiska spirometrin omfattar såväl en lugn maximal vitalkapacitet (VC) som en forcerad utandning eventuellt följt av en … Läs mer

Handläggning av akut försämring av kol

6.1 Allmänna riktlinjer för evaluering av KOL-försämring Gradera svårighetsgraden som baseras på patientens habitualtillstånd, symtom och status och laboratorieanalyser Identifiera livshotande situation Identifiera orsak(er) och behandla dessa Överväg kontrollerad syrgastillförsel Ge assisterad ventilation om så krävs Vägledning för klinisk värdering … Läs mer

Behandling av kol i stabil fas

7.1 Behandling av tobaksberoende Detta avsnitt är ett komplement till ”Handledning för läkare och annan sjukvårdspersonal – Vägen till ett rökfritt liv” som finns att läsa/ladda ner här. Uppgiften om aktuell tobaksvana bör vara lätt att hitta i journalen.  Sökord … Läs mer

Behandling av kronisk respiratorisk insufficiens

8.1 Allmänt Patienter med svår KOL och svår kronisk hypoxi (PaO2 <7,4 kPa) har utan långtidsbehandling med oxygen (LTOT) en treårsöverlevnad på cirka 33 %. Kontinuerlig långtidsbehandling med oxygen fördubblar överlevnaden. För att uppnå förbättrad överlevnad med LTOT vid svår … Läs mer

Kirurgisk intervention vid KOL

Ett fåtal patienter med invalidiserande heterogent lungemfysem kan bli föremål för och erbjudas kirurgisk behandling. De operativa alternativ som kan stå till buds är: Bullektomi Lungvolymsreduktions-kirurgi Lungtransplantation 9.1 Bullektomi Vid bullöst emfysem dvs. samtidig förekomst av blåsor, luftfyllda hålrum >1 … Läs mer

Kontakt med patientföreningen

Patienter med KOL har nytta och glädje av att träffa andra i samma situation för att delta i rehabiliteringsaktiviteter och sociala sammankomster. Hjärt- och Lungsjukas lokalförening på orten har gruppverksamhet som är anpassad för lungsjuka. Erfarenheten visar att de patienter … Läs mer