Programmets tillkomst

Ladda hem artikel som PDF

Det nationella vårdprogrammet har tillkommit på initiativ av Svensk Lungmedicinsk Förening.
Uppdraget har varit att skapa ett evidensbaserat väl förankrat vårdprogram som täcker alla delar i vårdkedjan.

Specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik har fått utse representanter i arbetet. Dessutom har klinisk fysiolog, intensivvårdsläkare och infektionsläkare deltagit.

Sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer har deltagit och patientföreningen har varit representerad.

Slutprodukten har granskats och godkänts av specialitetsföreningarna för lungmedicin, invärtesmedicin, allmänmedicin och geriatrik.

Angående vårdprogrammets evidensbas se punkt Evidensnivåer.