Socialstyrelsens Riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Ladda hem artikel som PDF

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta riktlinjer för vård av kroniska sjukdomar. 2004 publicerades sådana riktlinjer för astma och KOL. Tidigare riktlinjer har haft som syfte att ge normer för behandling så att regionala olikheter i vården motverkas. Till detta har nu fogats uppdraget att ge stöd för prioriteringsarbete. Riktlinjerna för vård av astma och KOL är de första där detta uppdrag inkluderats.

Dokumentet består av en del som beskriver uppdraget och framför allt hur arbetet med prioriteringsunderlaget gått till, en del som utgör en medicinsk bakgrund som beskriver olika åtgärders evidens samt en rangordningslista där olika åtgärder ordnats efter angelägenhetsgrad som ett stöd för prioriteringsarbete.

Den medicinska bakgrundsdelen beskriver olika åtgärders evidens. Många åtgärder saknar emellertid väl grundad evidens. I sådana fall har det varit av stort värde att det nationella vårdprogrammet för KOL förelegat. Det nationella vårdprogrammet för KOL har ju framtagits på ett sådant sätt att det kan betraktas som ett svenskt konsensusdokument. Delar av det medicinska bakgrundsdokumentet hänvisar därför till och citerar det nationella vårdprogrammet för KOL

Prioriteringsarbetet har baserats på regeringsbeslut om prioriteringar inom vården. Olika åtgärder inom området KOL har bedömts efter en bedömningsmall som har 10 steg där nivå 1 har högst angelägenhet och nivå 10 lägst. Som grund för bedömningarna låg följande beskrivning av rangordningsnivåerna.

Nivå 1-2
Tillstånd/åtgärder som obehandlade medför risk för död/invaliditet inom kort tid.
Åtgärder som medför avgörande förbättring av livskvalitet utan riskökning.
Palliativ vård i livets slutskede.

Nivå 3-5
Tillstånd/åtgärder som obehandlade leder till risk för död/ invaliditet på längre sikt.
Åtgärder som medför betydande förbättring av livskvalitet, funktion.

Nivå 6-8
Tillstånd/åtgärder som medför viss förbättring av livskvalitet, funktion eller autonomi med lindrig riskökning. Tillstånd/ åtgärder som medför betydande förbättring av livskvalitet,
funktion eller autonomi med stor riskökning.

Nivå 10
Tillstånd/åtgärder utan säker effekt. Tillstånd/åtgärder med viss effekt men med stor riskökning.
De olika åtgärderna grupperades först till nivå 1-2. 3-5, 6-8 eller 9-10 och fingraderades därefter beroende på evidensnivå och kosntnadseffektivitet.

Åtgärder vid KOL gavs följande bedömning.

Nivå 1
Kort rådgivning i rökfrågor inklusive behandling med nikotinsubstitut.
Akut omhändertagande enligt vårdprogram vid livshotande eller svårt skov.
NIPPV behandling vid akut svårt skov med acidos och hypercapni.
Palliativ vård vid terminal sjukdom

Nivå 2
Pulsoximetri vid utredning av patienter där FEV1< 50 % pred.
Blodgasanalys vid utredning av patienter där SaO2 perkutant < 90 %.
Akut omhändertagande enligt vårdprogram av lindrigt skov.

Nivå 3
Årlig vaccination mot influensa samt vaccination mot pneumokockinfektion vid svår till medelsvår KOL.
Spirometri för diagnostik och stadieindelning vid misstänkt alternativt konstaterad KOL.
Regelbunden uppföljning av patient som röker.
Lungröntgenundersökning främst vid misstanke om andra tillstånd.
Rökavvänjning med fördjupad information, analys av nikotinberoende och motivationsstödjande åtgärder.
Hemoxygenbehandling enligt vårdprogram vid respiratorisk svikt.

Nivå 4
Inhalationsteknikträning av patienter som ordinerats inhalationsläkemedel.
Patientutbildning av patienter med otillräcklig sjukdomskunskap.
Poliklinisk uppföljning av patient med medelsvår till svår KOL som är stabilt rökfri.
Osteoporosutredning och behandling enligt LMV´s rekommendationer.

Nivå 5
Multidisciplinär rehabilitering av multipelt funktionshindrade patienter.
Regelbunden viktkontroll, kostinformation och koståtgärder hos patienter med medelsvår till svår KOL med låg vikt eller negativ viktutveckling.
Sjugymnastledd fysisk träning av patienter med svår till medelsvår KOL med nedsatt kondition.

Nivå 6
Årlig vaccination mot influensa och vaccination mot pneumokocker vid lindrig KOL
Arbetsterapi/psykosocial rådgivning vid bristande autonomi.

Nivå 7
Kontinensträning vid inkontinens

Nivå 9
Poliklinisk uppföljning av patient med lindrig KOL som är stabilt rökfri.
Sekretelimination med olika sjukgymnastiska tekniker vid sekretstagnation och hosta hos patienter med medelsvår-svår KOL

Nivå 10
Alla åtgärder vid preklinisk KOL förutom kort rådgivning om rökning och information om att KOL kan vara under utveckling

Nivå 4-9
Underhållsbehandling med läkemdel vid lindrig KOL med symtom till svår KOL.
Variationen i angelägenhetsgrad motivertas av det skiftande läkemedelssvaret vid KOL.

Se vidare om SOS riktlinjer för astma och KOL