Vanliga frågor

Ladda hem artikel som PDF

Varför används inte samma indelning i svårighetsgrader som i GOLD?
Denna fråga har diskuterats i vårdprogramgruppen. En fördel med att övergå till GOLD graderingen är att det skulle underlätta läsning och jämförelser med många utländska skrifter.
Vårdprogramgruppen vill dock inte ändra den gradering som man efter långa diskussioner enades om och som bedömdes vara lämpliga för svenska förhållanden. Denna gradering har börjat användas. Den finns redan som underlag för LMV´s konsensusrapport om läkemedelsbehandling vid KOL och den ligger också som grund för Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av Astma och KOL som under våren 2004 är färdigställda.

Vilka kriterier har styrt valet av referensvärden vid spirometriundersökning?
Vårdprogramgruppen har från flera håll fått frågor varför vi rekommenderar ett svenskt referensmaterial (Hedenström et al 1985) istället europeiska referensvärden (ERS 1983). Skälet är att det finns betydande skillnader mellan olika etniska grupper beträffande förväntade normalvärden för spirometriska data.

Vi har jämfört normalvärden enligt ERS med fyra nordiska referensmaterial (Berglund et al 1963, Hedenström et al 1985, Viljanen et al 1983, Langhammer et al 2001). Avvikelser finns mellan dessa olika referensmaterial både avseende storlek på beräknad VC och FEV1 samt avseende dessa värdens relation till ålder. I några material finns ett linjärt förhållande till åldern, i andra ett allinjärt. Generellt gäller dock att ERS’ referensvärden för VC och FEV1ligger klart lägre än de nordiska materialen, som sinsemellan ligger närmre varandra än jämfört med ERS. För vissa åldersgrupper är avvikelsen betydande jämfört med ERS värden och kan för VC uppgå till mer än 5 dl.

Enligt vår uppfattning är det önskvärt med gemensamt nordiskt referensmaterial, men i avvaktan på ett sådant finns det goda skäl att i första hand rekommendera ett svenskt referensmaterial (Hedenström et al 1985). Tilläggas bör att man i Storbritannien även rekommenderat användande av eget referensmaterial (Falaschetti al 2004).

Hans Hedenström, Lennart Nathell och Bengt-Eric Skoogh