Lungfibrosregistret

Lungfibrosregistret öppnades för patientinklusion år 2014 och alla enheter som arbetar med patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) är välkomna att delta.

Syftet med kvalitetsregistret är att beskriva och utvärdera kvaliteten på den vård som erbjuds patienter med IPF i Sverige, inklusive hur utredning och behandling sker. Denna information kan i sin tur användas för att skapa en ännu bättre vård samt omhändertagande av patienterna. Vidare syftar Lungfibrosregistret även till att få kunskap om prognos, prevalens och incidens av IPF i Sverige samt främja nationell samverkan. Information i registret kan även användas för forskning som syftar till att tydliggöra sjukdomens orsaker, karaktär och behandlingsstrategier.

Hälsorelaterad livskvalité mäts i Lungfibrosregistret genom Kings korta frågeformulär för interstitiell lungsjukdom (K-BILD). Detta gör att vi genom registret kan ta del av samt analysera hur patienterna i Sverige skattar sin egen hälsorelaterade livskvalité.

Registret utgår från vårdprogrammet för idiopatisk lungfibros (2019).


Kontakt

Registerhållare Lisa Carlson
Tel: 0737 12 15 97
e-post: lisa.carlson@regionstockholm.se

Registerkoordinator Sandra Karlsson
Tel: 0724 56 35 80
e-post: sandra.m.karlsson@regionstockholm.se

Vid intresse av att delta i registret eller andra frågor, kontakta koordinatorn.

Lungfibrosregistrets styrgrupp:
Ordförande Magnus Sköld
Vice ordförande Jesper Magnusson
Sekreterare/Registerhållare Lisa Carlson
Ledamot Jonas Einarsson
Ledamot Ewa Petterstedt
Ledamot Cristina Cretu
Ledamot Maria Diakopoulou
Ledamot Emil Ekbom