SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Ordförande

Ordförande väljs som tillträdande ordförande och tillträder med automatik ett år senare som ordförande och upprätthåller den posten i två år för att därefter övergå som avgående ordförande, totalt fyra års förordnande. Flertalet av nedan angivna arbetsuppgifter kan delegeras.

 • Leda arbetet inom SLMF samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • Företräda SLMF och dess medlemmar:
  - I kontakter med andra specialistföreningar
  - I kontakter mot Sveriges Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet
  - I kontakter med industri och press
  - Delta i chefsmötet i samband med Svenska Lungkongressen
  - Representera föreningen vid representantskapsmöten
  - Representera föreningen vid möten med UEMS och FERS 
 • Sammankalla till och leda sammanträden (telefonmöten, in plenum möte, styrelseinternat och årsmöten)
 • Fördela uppgifter och uppdrag inom föreningen
 • Ansvarig utgivare Lung & Allergiforum
 • Är SLMFs ordinarie representant i Svenska Läkarförbundets representantskap för specialistföreningar och Svenska Läkarsällskapets fullmäktige.