Specialistexamen i lungsjukdomar

Specialistexaminationen är en viktig del av kvalitetsutvecklingen av vår specialitet.
SLMF:s styrelse har beslutat att vi en gång årligen ska erbjuda landets ST-läkare och nyblivna specialister i lungmedicin möjligheten att genomgå specialistexamen i lungmedicin. Examinationen ordnas genom utskick av frågor för hemtentamen, vanligtvis under december månad. Anmälan om deltagande görs till SLMFs utbildningsansvarige, och anmälningsförfarande anslås på hemsidan under höstterminen.

Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet är en skriftlig hemtentamen där man via litteratur och artikelgenomgång ska ge en aktuell översikt med utgångspunkt från sex till sju olika frågeställningar. Svaret på varje fråga bör omfatta cirka två till tre A4 sidor exklusive referenser. Man kommer att ha cirka tre månader på sig att besvara frågorna. Andra delmomentet är en muntlig examination. Tidpunkt för examinationen är vanligen under mars eller april påföljande år, och examinationsplats roterar mellan svenska lungmedicinska enheter.

Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas minst två veckors tjänstledighet med lön och ersättning för resa till den muntliga examinationen på arbetsgivarens bekostnad.

Svar på senaste årens frågor presenteras i LoAF.

Vi uppmanar alla som är i slutet av sin ST-utbildning eller är nyblivna specialister i lungmedicin att genomföra specialistexamen.

Anmäl er via mail till Margaretha Smith Wallhede