Specialistexamen i lungsjukdomar

Specialistexaminationen är en viktig del av kvalitetssäkringen av ST-utbildningen. SLMF har därför beslutat att landets ST-läkare och nyblivna specialister i lungmedicin årligen ska få möjligheten att genomgå specialistexamen i lungmedicin. Examinationen ordnas genom utskick av frågor för hemtentamen, vanligtvis under december månad.

Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet är en skriftlig hemtentamen, där man via litteratur och artikelgenomgång ska ge en aktuell översikt med utgångspunkt i sex till sju olika frågeställningar. Svaret på varje fråga bör omfatta cirka två till tre A4 sidor exklusive referenser. Man har cirka tre månader på sig att besvara frågorna. Det andra delmomentet är en muntlig examination. Tidpunkt för examinationen är vanligen under mars eller april påföljande år, och examinationsplats roterar mellan svenska lungmedicinska enheter.

Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas minst två veckors tjänstledighet med lön och ersättning för resa till den muntliga examinationen på arbetsgivarens bekostnad.

Vi uppmanar alla som är i slutet av sin ST-utbildning eller är nyblivna specialister i lungmedicin att genomföra specialistexamen. Inbjudan till examinationen görs årligen i Lung- och allergiforum och här på hemsidan, och anmälan sker via mail direkt till utbildningsansvarig.

För specialistexamen 2023 gäller följande datum:
Sista anmälningsdag 1 dec 2022.
Utskick av de skriftliga frågorna: 5 december 2022 Inlämning av de skriftliga svaren: senast 26 februari 2023

Muntlig tentamen: Preliminärt mars 2023. Ort inte bestämd. Varje deltagare ska räkna med en halv dags examination. Deltagare som har mycket lång resväg ges möjlighet att delta digitalt. Helst önskas dock närvaro på plats för de deltagare som har möjlighet.


HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists)

Den europeiska HERMES-tentan hålls i samband med ERS-kongressen och utgör den formella specialistexamen i vissa länder. I Sverige är det vanligaste att man endast deltar i SLMF:s examination, men SLMF uppmuntrar även deltagande i HERMES-examinationen. Mer info via ERS:

Hermes examination (ersnet.org)