SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Till medlemmar i Svenska Läkaresällskapets sektioner

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2016 och 2017.
 
Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:
- Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
- Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
 
SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande.

Information om anslagen finns på nedanstående länk:
http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Fonder-och-stipendier-att-soka/
 
Nyheter 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag:

  • Allmänt: Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016.
  • Resebidrag: Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.
  • Projektanslag från Svenska Läkaresällskapets fonder: Från och med 2017 kommer projektanslag som beviljas från Svenska Läkaresällskapets fonder fond att huvudsakligen vara tvååriga, vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år.
  • Behov av brukarmedverkan ska från och med 2017 beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan om projektanslag från Svenska Läkaresällskapet. För information om brukarmedverkan
  • Projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder bedöms från och med 2017 enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.
  • Translationella priset: Prissumman höjs till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.