SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Vetenskaplig sekreterare

SLMFs vetenskaplige sekreterare är den i styrelsen som ansvarar för vetenskapliga frågor. SLMFs vetenskapliga sekreterare har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté (VK), som också är den vetenskaplige sekreterarens rådgivande organ. Den vetenskaplige sekreteraren ingår i VK.

  • Representera styrelsen i vetenskapliga frågor. 
  • I samarbete med värdkliniker planera och arrangera Svenska Lungkongressen, inklusive program för SLMFs fortbildningsdag samt ansvara för bedömning och prioritering av abstracts till SLK.
  • Ansvara för planering av vetenskapligt program vid SLMFs möte i anslutning till ERS, i samverkan med industrin.
  • I samband med Medicinska Riksstämman bevaka lungmedicinska intressen samt tillvarata idéer till möjliga programinslag inom det lungmedicinska området. 
  • Ingå i redaktionskommittén för Lung- och Allergi Forum samt skriva ledare två gånger per år. 
  • Regelbundet informera om vetenskapliga aktiviteter i Lung- och Allergiforum. 
  • Representera SLMF i Luftvägsregistret.
  • Ansvara för förhandling med intresserade läkemedelsföretag om finansiering av SLMFs forskningsanslag samt ingå som ordförande i bedömningsgruppen av anslagen.
  • Nomineras som sakkunnig till Svenska Läkarsällskapets Prioriteringskommitté.