SESAR riktlinjer för sömnapnéutredning

Bästa medlemmar i SLMF
Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné. Enligt information från sömnapnéregistret SESAR bedrivs apnéutredning på olika sätt i landet och det finns ett behov av nationell samordning. Under 2016 sammankallade SESAR ett nätverk av experter utsedda av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi (SFKNF). Även kvalitetsregistret Swedevox var representerat.

Det bifogade dokumentet innehåller riktlinjer för sömnapnéutredning hos vuxna. SESAR kommer att följa upp implementeringen av dessa riktlinjer framöver. En uppdatering är planerad om cirka 2 år.
Vi hoppas att Ni finner dessa riktlinjer användbara i era verksamheter. Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter.

Bästa hälsningar
Jan Hedner, registerhållare SESAR
Ludger Grote, styrgruppsmedlem SESAR
Som representanter för riktlinjens arbetsgrupp

Kategorier