Docentskolan

Utlysning av SLMFs docentskola

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige och lyfta fram akademisk utveckling och kunskap.

SLMF inbjuder därför för första gången till docentskola inom klinisk lungmedicinsk forskning. Målet med docentskolan är att ge fördjupad kunskap om den akademiska och pedagogiska meriteringen mot docentkompetens och att skapa ett nätverk av kliniska lungforskare i Sverige med samma mål.

Program

Uppstart med två webbinarier:
– Digitalt seminarium 3 Juni 2021, kl 14-16
– Uppföljande digitalt seminarium 1 September 2021, kl 14-16

Internat:
– 2 heldagar med övernattning. 10-11 November 2021 (planerat som fysiskt möte)


Docentskolan innefattar diskussion och arbete kring: Sökandes projektbeskrivning, forskningsnätverk, balans mellan forskning och privatliv, hur ansöker jag, utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och med fakulteten, formella krav och praktiska råd för att bli docent och självständig forskningsledare.

Inbjudan avser disputerade sökande från alla lärosäten och kliniker i landet, maximalt 15 deltagare kommer att antas.

Sökande ska vara disputerad, med ökad grad av självständighet och i första hand klinisk forskande läkare, alternativt inom annan medicinsk disciplin, med patientorienterad forskning inom det lungmedicinska området. I andra hand kan medverkan i docentskolan blir aktuell även för icke kliniskt verksamma forskare men med dokumenterat nära samarbete med kliniker. Sökande måste dessutom vara/bli medlem/associerad medlem i SLMF.

 

Följande kriterier är meriterande:

  • Forskningsaktivitet efter disputation
  • Egna forskningsanslag
  • Handledarskap (doktorand, ST-läkare, magisterexamen, studentarbeten etc.)
  • Utbildningsaktivitet (föreläsningar etc.)
  • Vetenskaplig produktion i form av publikationer, ansökningar, abstrakt, föreläsningar, kliniska förbättringsarbeten, mm

 

Ansökan om maximalt två A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska eller engelska och skall belysa ovannämnda kriterier samt lokala förutsättningar för akademisk utveckling (tjänsteupplägg, forskningsstruktur).

Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och en separat publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.

Sista ansökningsdatum 2021-04-30.

Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare (vetenskaplig-sekr@slmf.se).

Bedömningskommittén består av docentskolans fakultet (Docent Magnus Ekström, Karlskrona, Docent Maria Planck, Lund, Docent Caroline Stridsman, Umeå, Professor Anders Blomberg, Umeå, och Professor Ludger Grote, Göteborg). Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Beslut om antagning till docentskolan tas av SLMFs styrelse och meddelas skriftligen via e-mail till sökanden samt anslås på SLMFs hemsida och i Lung- & Allergiforum.
Sökande rekommenderas att reservera datum enligt nedan.

Vid frågor angående ansökan, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare, Ludger Grote, vetenskaplig-sekr@slmf.se.


Hållpunkter för docentskolan

Del 1: Webbinarium 1
3 Juni 2021 – Klockan 14-16.00, i formatet av ett ZOOM möte

Del 2: Webbinarium 2
1 September 2021 – Klockan 14-16.00, i formatet av ett ZOOM möte

Del 3: Internat med övernattning
10-11 November 2021
Dag 1: Program kl 9-17, efterföljande social aktivitet
Dag 2: Program kl 9-17