Tillkännagivande forskningsanslag 2014

Under våren 2014 utlyste SLMF för första gången ett lungmedicinskt forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med god klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgick till 450 000 SEK, där följande åtta läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, Intermune, Mundipharma, Novartis och Teva) förutom SLMF bidragit med 50 000 SEK vardera.

Till SLMFs glädje inkom 15 ansökningar inom skilda fält av den lungmedicinska forskningen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Anders Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Christer Janson, docent Kerstin Ström och professor Marjukka Myllärniemi.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:

225 000 SEK till Professor Johan Grunewald: ”Patogenetiska mekanismer vid sarkoidos” och 225 000 SEK till Med Dr Magnus Ekström: ”Behandling av kronisk dyspné”.

Dessa projekt kommer mer utförligt att presenteras i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas i en prisceremoni samt genom muntlig presentation av sin forskning under nästa års Svenska Lungkongress.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslagen samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Inger Dahlén
Ordförande

Anders Blomberg
Vetenskaplig sekreterare