Tillkännagivande forskningsanslag 2015

Sommaren 2015 utlystes för andra gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitet och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgick till 450 000 SEK, där följande åtta läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, Glaxo-SmithKline, MundiPharma, Novartis, Roche och Teva) förutom SLMF bidragit med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 14 ansökningar med fokus inom olika områden av lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Anders Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Christer Janson, docent Kerstin Ström, professor Per Bakke och professor Marjukka Myllärniemi.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
225 000 SEK till Docent Anne Lindberg, Sunderbyn: ”Kartläggning av sjukdomsförloppet vid KOL” och 225 000 SEK till Professor Magnus Sköld, Stockholm: ”Studier av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrig-rökare”.

Dessa projekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21 april, 2016. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Inger Dahlén
Ordförande

Anders Blomberg
Vetenskaplig sekreterare