Utlysning av SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag 2022

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige, och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.

SLMF utlyser därför för åttonde gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Den totala anslaget är inte bestämt vid utlysningen men brukar uppgå till 500 000 SEK.

Anslaget fördelas på en eller två sökanden. Mottagare kan endast vara en enskild person.

Sökande ska vara disputerad, självständig och i första hand klinisk forskare med patientorienterad forskning inom det lungmedicinska området. I andra hand kan anslaget utdelas till icke kliniskt verksam forskare men med dokumenterat nära samarbete med kliniker. Sökande måste vara medlem/associerad medlem i SLMF sedan minst ett år tillbaka. SLMF ser positivt på ansökan från yngre forskare som eftersträvar att utveckla sin egen forskningslinje inom lungmedicin. Anslaget är att betrakta som basanslag och får fritt disponeras av sökanden med krav på ekonomisk och vetenskaplig redovisning till SLMF senast 2024-12-31. Vetenskapliga artiklar som tillkommit med stöd av SLMF forskningsanslag skall ange ”Swedish Respiratory Society” som bidragsgivare. Vidare förutsätts att anslagstagaren presenterar sitt projekt vid Svenska Lungkongressen och i Lung- & Allergiforum.

Ansökan om maximalt fyra A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska eller engelska och innehålla följande rubriker:
Titel:
Bakgrund:
Målsättning/Frågeställning:
Material och metoder:
Patientbetydelse:
Genomförbarhet:
Etisk reflexion samt i förekommande fall diarienummer för etiskt godkännande:
Andra anslag för projektet:

Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.

Sista ansökningsdatum 2022-10-09.

Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare

Bedömningskommittén består av SLMFs vetenskaplige sekreterare och ordföranden i SLMFs vetenskapliga kommitté samt tre externa ledamöter. Kommittens beslut kan inte överklagas. Om inga tillfredsställande ansökningar inkommit, kan styrelsen besluta att ny utlysning skall ske. Vid tilldelning tas hänsyn till forskningsprojektets originalitet, kliniska relevans och dess vetenskapliga värde liksom den sökandes vetenskapliga bakgrund, kompetens och möjligheter att kunna fullfölja forskningsplanen. Anslag kan inte delas ut till samma mottagare två år i rad. Anslag delas inte heller ut förrän projektet är etiskt godkänt.

Beslut om fördelning av anslaget fastställs av SLMFs styrelse och meddelas skriftligen via e-mail till den/dem som beviljas anslag samt anslås på SLMFs hemsida och i Lung- & Allergiforum Nummer 1, 2023. Projekt som erhållit anslag presenteras genom föreläsning och utdelning av diplom vid Svenska Lungkongressen i Göteborg under våren 2023.

Ekonomisk redovisning av erhållet anslag ska inkomma till SLMFs styrelse senast två år efter tilldelning, dvs 2024-12-31.

Vid frågor angående anslaget, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare.