Sista anmälningsdag specialistexamen

dec12019

Specialistexamen i lungsjukdomar erbjuds en gång årligen för landets ST-läkare och nyblivna specialister i lungmedicin.

Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet är en skriftlig hemtentamen där man via litteratur och artikelgenomgång ska ge en aktuell översikt med utgångspunkt från sex till sju olika frågeställningar. Frågorna distribueras vanligen under december månad.

Andra delmomentet är en muntlig examination. Tidpunkt för examinationen är vanligen under mars eller april påföljande år, och examinationsplats roterar mellan svenska lungmedicinska enheter.

Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas minst två veckors tjänstledighet med lön och ersättning för resa till den muntliga examinationen på arbetsgivarens bekostnad.

Anmälan om deltagande görs till SLMFs utbildningsansvarige Margaretha Smith: utbildning@slmf.se