Branchnyhet

Andas Sverige – lättsmält om luftvägssjukdomar

8 december 2022

Andas Sverige är en webbaserad plattform med fokus på forskning om luftvägssjukdomar. Syftet med projektet är att nå ut till allmänheten med ny kunskap inom astma, allergi, KOL och covid-19. Det ingår i en större satsning där målet även är att skapa förutsättningar för samverkan kring kommande forskning. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och Region Norrbotten.

Bakgrunden till Andas Sverige är en ambition och önskan om att samla information om svensk forskning kring luftvägssjukdomar och berätta om resultaten på ett populärvetenskapligt sätt. Syftet är att höja kunskapsnivån om astma, allergi, KOL och covid-19 hos allmänheten, och ge tillbaka till forskningsprojektens deltagare och finansiärer. Dessutom vill man skapa bättre förutsättningar för samverkan, bland annat mellan olika forskargrupper.

Viktig forskning

Astma, KOL och allergi är folksjukdomar som innebär försämrad livskvalitet hos den som drabbas, och höga samhällskostnader. Bland de allergiska sjukdomarna dominerar luftvägssymtom såsom rinnsnuva, födoämnesallergi och allergisk astma. Allergi mot björkpollen och pälsdjur drabbar individer i alla åldrar, och överkänslighet, till exempel mot dofter, kan ge liknande symtom. Data om allergisk sensibilisering i befolkningen baseras främst på objektiva kliniska metoder, och studier som följer utvecklingen i befolkningen över tid är sällsynta.

Födoämnesallergi hos vuxna är relativt ovanligt, men många undviker födoämnen och äter specialkost utan att det finns någon medicinsk grund eller utredning bakom. Vissa reaktioner vid födoämnesöverkänslighet har kopplingar till luftvägarna, bland annat korsallergiska reaktioner mot till exempel äpple eller nötter i samband med pollensäsongen.

Forskning inom allergi och luftvägssjukdomar publiceras främst i vetenskapliga tidskrifter, på ett språk som gör det svårt för gemene man att ta till sig informationen. Det gör att varken patienter eller anhöriga får tillgång till senaste forskningen. Finansiärer och beslutsfattare nås inte heller i tillräcklig omfattning. Alla dessa är viktiga målgrupper eftersom de på olika sätt medverkar till forskningen och även kan bidra till att skapa opinion och intresse för frågorna.

Folksjukdomar som ökar

Luftvägssjukdomarna är vanliga och innebär stora kostnader, både för individ och samhälle. Helena Backman är docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och projektledare inom OLIN-studierna. Hon menar att forskningsintresset är stort, bland annat kring hur astma kan förebyggas och behandlas, och om varför det blir allt vanligare i stora delar av världen.

Helena Backman, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och projektledare inom OLIN-studierna
Fotograf Anders Alm

– Vi vill ta reda på vilka livsstilsfaktorer och samhällsförändringar som påverkar sjukdomar i luftvägarna, bland annat ses ett samband med förhöjt BMI vid vissa typer av astma. När det gäller KOL känner man till att rökning är den viktigaste riskfaktorn, men sjukdomen förekommer även hos personer som aldrig har rökt. Vi vill ta reda på hur man kan förebygga att lungfunktionen försämras. Nu har dessutom forskningen om covid-19 kommit in i bilden.

– Plattformen är en viktig del av den tredje uppgiften, det vill säga att kommunicera ut forskningsresultat, och når ut till många på ett enkelt sätt. Webbsidan kommer samtidigt att vara ett enkelt sätt för professionen att hålla sig uppdaterad inom detta breda och forskningsintensiva område. Många vill läsa de vetenskapliga publikationerna, men kanske man läser det populärvetenskapliga först, för att få en snabb överblick, säger Helena Backman som arbetar i projektet främst tillsammans med projektledaren Bright Nwaru vid Krefting Research Center, Göteborgs universitet.

– Stödet från Vetenskapsrådet gör det möjligt att driva projektet, det är vi jätteglada för. Vi har finansiering för perioden 2020-2023 och kommer att ansöka om ytterligare medel för att driva det vidare.

Att nå ut med ny kunskap

Initiativtagarna till Andas Sverige ville skapa ett forum för forskningskommunikation och en plats för information om luftvägssjukdomar. Webbsajten riktar sig till allmänheten, och målet är att beskriva och sammanfatta forskningen inom allergi, astma, KOL och covid-19 ”på ren svenska”.

Helena Backman berättar att målgruppen är en intresserad allmänhet och fackpersoner. Inom kort kommer man även att publicera en systerplattform, Breathe Sweden (www.BreatheSweden.se), som främst vänder sig till forskare. Där kommer texterna att vara på engelska, och det kommer att användas ett vetenskapligt fackspråk. Syftet med den sidan är att främja samarbeten mellan olika forskargrupper, inom Sverige och internationellt.

– Information som skickats till olika intressenter har redan resulterat i att till exempel Bamse-studien, Svenska luftvägsregistret och flera andra har anslutit sig, och vi hoppas att fler ska vilja ansluta efter hand, säger hon. De studier som blir resultaten av samverkan via Breathe Sweden ska även bidra till mer fakta och innehåll till Andas Sverige. Sidorna ska vara levande och kommer att uppdateras kontinuerligt.

OLIN och WSAS

Helena Backman ingår i ett stort team, hon ägnar sig åt forskning på heltid och studerar framför allt astma, KOL och olika luftvägssymtom hos vuxna. Hennes forskning omfattar främst klassisk epidemiologi om astma, KOL och lungfunktion och har under senare tid även inkluderat koppling av klinisk epidemiologi med data från olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper.

Startskottet till den omfattande forskningen inom OLIN-studierna var en enkätstudie som gjordes 1985. OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten.

– Det stod i läroböckerna att bara fem procent av den vuxna befolkningen hade astma, och läkaren Bo Lundbäck tyckte inte att det stämde med den kliniska verkligheten. Hans enkätundersökning bekräftade att problemet var större och berörde betydligt fler. Efter det har det gjorts omfattande forskning, bland annat epidemiologiska studier om obstruktiv lungsjukdom och allergi. 60 000 norrbottningar i olika åldrar, både barn och vuxna, har deltagit i OLIN-studierna som än idag är förankrade vid Umeå universitet och Region Norrbotten.

– Även West Sweden Asthma Study (WSAS) som startades 2008 initierades av Bo Lundbäck, berättar hon. OLIN och WSAS har en lång historia av samarbete och samverkar nu även via arbetet med Andas Sverige.

I sin egen forskning fokuserar hon på fenotypning av olika obstruktiva lungsjukdomar, bland annat avseende inflammation och andra delar av sjukdomsbilden, hon studerar prognosen för olika fenotyper samt olika grader av tillfrisknande. Framför allt vill hon fokusera på äldre patienter, eftersom den gruppen är mindre beforskad och dessutom ökar i antal.

– Rökning, och även passiv rökning, har minskat under flera årtionden. Det har inneburit att vi ser mindre av KOL, som tobaksrökning har en tydlig koppling till. Sambanden mellan rökning och astma är däremot inte alls lika tydliga, berättar hon.

– Bland barn är astma vanligare bland pojkar, men i vuxen ålder är det mer vanligt hos kvinnor än hos män. Delvis har det hormonella orsaker, men beror även på att kvinnor mer ofta utsätts för astmarelaterade miljöfaktorer, berättar Helena Backman.

– Vuxendebuterande astma är ofta speciell i sin karaktär. Den är mer sällan allergisk, men den kan vara relaterad till yrkesexponering, bland annat gäller det mjöl, och kemikalier som till exempel används av frisörer och vid städning. Den har dålig prognos och ofta sämre behandlingssvar. Biomarkörer kan prediktera behandlingssvaret, men för de som inte har de markörerna finns ofta andra anledningar till astman, där finns det inte så bra behandlingsalternativ och resultaten är inte heller särskilt bra. Här behövs mycket forskning, konstaterar hon.

Forskningsresultat görs lättillgängliga

– Vår produkt är ofta en vetenskaplig artikel, på engelska i en facktidskrift. På Andas Sverige vill vi presentera resultaten på ett mer lättillgängligt sätt, i populärvetenskapliga sammanfattningar, säger Helena Backman.

Plattformen är ett sätt att ge tillbaka till allmänheten, finansiärer, patienter och studiedeltagare. Det är också viktigt att nå media och beslutsfattare och berätta om vår viktiga forskning om lungsjukdomar.

– Tusentals människor runt om i Sverige har deltagit i våra studier om astma, allergi och lungsjukdom. Nu är det dags för oss att ge tillbaka och göra något för dem. Utan våra deltagare kan vi inte genomföra studierna, utan dem är vi ingenting. Vill rikta ett jättestort tack till alla deltagarna som medverkat i studierna. Det är tack vare dem som vi kan utveckla och förbättra både vård och behandling av sjukdomar i luftvägarna, avslutar Helena Backman.

KAJSA ASP JONSON
Journalist

Annonser

Annonser