2014

140107. Inbjudan nominering till expertgrupp och sakkunniggrupp för framtagande av vetenskapligt underlag och bedömning avseende särskild vaccination mot tuberkulos. V.g se bilaga
Svar från SRF

2014. Genomgång av förslag till ändringar av kursämnesbeskrivningar för lungsjukdomar av SLMF-styrelse och ST-råd

140305. Remiss av betänkandet ”Starka tillsammans” från Regeringskansliet (SOU 2013:87). Med begäran om åtgärdsförslag för ett system för nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer.
Remissen skickas vidare till Christer Jansson, vetenskapliga kommittén, för besvarande från dem.

140305. Från Svenska läkarsällskapet (SLS): ”Utredning av de nationella kvalitetsregistrens grad av anknytning till sektionerna”.
Kommer att besvaras i form av svar på ”webb-enkät” som SLS skickar inom kort till vår sektion.

140428. Remiss från myndigheternas samverkansgrupp (MSG) (där bl. a. läkemedelsverket, TLV, SoS, SBU ingår).
Man önskar att vi föreslår områden där vi anser att det finns ett aktuellt behov av angelägna kunskapsunderlag, rekommendationer eller riktlinjer. Svar senast 140428.
Vi lämnar förslag om utredning och behandling av pleurala sjukdomar.

140603. Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
Svar från SLMF

140915. Remissvar ang betänkandet ”Rätt informarion på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:3)”
Svensk lungmedicinsk förening stödjer förslaget i detta betänkande då vi tror att de föreslagna ändringarna är mer anpassade till den kliniska vardagen och gör det enklare för enskild vårdpersonal att ta del av patientinformation för att utföra sina uppgifter utan att patientsekretessen försämras. Det kommer även att underlätta tillgången till information i forskningssyfte och göra informationen från kvalitetsregister mer tillgänglig.

Pierre Sobrino
Viceordf. Och remissansvarig
Svensk lungmedicinsk förening