Hedersmedlemmar

  • 2011 Claes-Göran Löfdahl

   Prof lungkliniken Lund 1995. Ordf i lungfarmakologi-gruppen i SEPCR-SEP 1989. Ledamot i styrelsen i SEP 1989 och i ERS 1990-2003. Ledde studien EUROSCOP (inhalationssteroiders effekt på KOL) 1991-1997. Ledde ERS School 2000-2002. Ledamot Hjärt-Lungfondens vetenskapsråd 6 år + 6 år, sista 2 åren som vice ordf. Ordf i SLMF 2008-2009.

  • 2010 Sverre Sörensson

   Lung-öl i Bergen och Linköping. Mångårigt högkvalificerat arbete inom området lungcancer, vilket gagnat lungmedicin.

  • 2009 Sven Larsson

   Prof lungmedicin i Gbg. Mångårigt förtjänstfullt arbete som gagnat lungmedicin, inkluderande initiativtagande och ledande av arbetet med vårdprogrammet för KOL samt inledande arbete med KOL-registret. Ordf i SLMF.

  • 2008 Kerstin Ström

   Öl lungkliniken i Karskrona och Umeå. Mångårig ledare för O2-registret, det första behandlingsregistret i SLMF. Styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden.

  • 2007 Berit Blom-Bülow

   Lung-öl i Lund, divisionschef på UAS. Facklig sekreterare och sedan ordförande i SLMF, slutligen arkivarie.

  • 2006 Gunnar Boman

   Prof lungmedicin Uppsala. Introducerade sömnapné i svensk lungmedicin. Aktiv i Internationella Tuberkulosunionen. Mångårig ledamot i Hjärt-Lungfondens och Oscar Jubileumsfonds styrelser. Ordf., senare arkivarie i SLMF.

  • 2005 Marianne Alton

   Öl lungklin Örebro. Ordf SLMF, aktiv i kvalitets- och utbildningsfrågor.

  • 2004 Bengt-Eric Skoogh

   Prof i lungmedicin i Gbg. Ledde flyttningen från Renströmska till Sahlgrenska sjukhuset. Ledde sammanställning av modernt vårdprogram i tbc. Ledamot i Hjärt-lungfondens vetenskapliga nämnd och styrelse och i OscarII:s Jubileumsfond.

  • 2003 Jacob Boe

   Startade SLMF:s oxygenregister. Professor i lungmedicin i Oslo. President i European Respiratory Society 1990.

  • 2001 Leif Rosenhall

   Klinikchef i Umeå. Stimulerade och ledde stort antal avhandlingsarbeten, fostrade flera professorer.

  • 2000 Gunnar Borg

   Prof. i psykologi, Sthlms universitet. Studier av perception, utveckling av metoder för mätning av intensitet av dyspné, ansträngning, smärta. Internationellt känd för sina Borg-skalor.

  • 1999 Sten Eriksson

   Internmedicinare i Malmö. Avhandling om alfa1antitrypsinbrist och lungemfysem. ”Du är den internationellt mest kände medlemmen i SLMF – fastän du inte är det” sade SLMF:s ordförande (Sven Larsson) vid utnämningen.

  • 1998 Arne Lind

   Bakteriolog i Gbg. Ledde framställning av BCG-vaccin i Gbg. Internationellt ledande forskare om Atypiska mykobakterier.

  • 1997 Alfred Szamosi

   Överläkare thoraxradiologi Karolinska sjh. Tränade många lungläkare i teknik och tolkning.

  • 1996 Lars-Gösta Wiman

   Klinikchef på Hällnässanatoriet, flyttade lungkliniken till Umeå. Därefter klinikchef Huddinge sjh. Forskningsentusiast. Införde fiberbronkoskopi i början av 1970-talet (Läkartidningen 1974). Medicinhistoriker, framför allt läkarbiografier. Mångårig arkivarie SLMF.

  • 1995 Bo Simonsson, Rigmor Beskow

   Bo Simonsson
   Professor i lungmedicin i Lund. Viktiga kliniska arbeten om bronkmotorik vid KOL. Etablerade modern lungklinik i Lund.

   Rigmor Beskow
   Lungöverläkare i Umeå, Stockholm och Tranås. Slutförde publicering av boken ”Tuberkulosföreningen – Lungläkarföreningen 1912-1957-1967”. Arkivarie i SLMF.

  • 1994 Nils Svedmyr

   Etablerade klinisk-farmakologiskt laboratorium, först på Renströmska sjukhuset, senare på Sahlgrenska., Med humana bronker erhållna vid lungoperationer kartläggning av beta-agonisters och beta-blockares effekter på bronkmotorik. Professor i klinisk farmakologi i Gbg.

  • 1993 Lennart Tivenius

   Klinikchef Örebro. Mångårig facklig sekreterare I SLMF. Sammanställde medlemsmatrikel 1991.

  • 1992 Erik Berglund

   Ledde fortbildningskurser (först i Sverige, 1958) om Lungsjukdomarnas Kliniska Fysiologi, bekostade av Nationalföreningen. Initierade samkörning av tre spirometrimaterial i Gbg, som blev internationellt referensmaterial i drygt tre decennier. Chief editor i ScandJRespDis fr.o.m. 1963, första chief editor i Eur Resp J. 1988. President i SEPCR 1977-1981. Ledamot i Hjärt-Lungfondens vetenskapliga kommitté och styrelse, huvudman i Oscar II:s Jubileumsfond. Arkivarie i SLMF.

  • 1991 Åke Hanngren, Lars Andér

   Åke Hanngren
   Prof. i lungmedicin vid Karolinska Inst. Visade distributionen av PAS med radioaktiva metoder – tidig användning av isotoper inom medicin. Ledande sarcoidosforskare. Generalsekreterare i Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar 1973-1993.

   Lars Andér
   Arbeten om lungfibros. Etablerade modern lungklinik i Sundsvall. Mångårig skattmästare i SLMF, därefter arkivarie. Boken ”Konung Oscar II:s jubileumsfond och tuberkuloskampen” 1994 belönades med Konungens guldmedalj.

  • 1990 Gösta Birath, Gunnar Dahlström

   Gösta Birath
   Initierade Nationalföreningens placebo-kontrollerade studie på PAS mot lungtbc (AmJRespDis 1952). Omvandlade Kålltorps sanatorium i Gbg till lungklinik, Renströmska sjukhuset. Etablerade ett andningsfysiologiskt laboratorium, som blev ledande i dynamisk spirometri och blodgasanalyser. Initierade postgraduate-kursen Lungsjukdomarnas Kliniska Fysiologi. Sveriges första professor i lungmedicin.

   Gunnar Dahlström
   Som sekreterare i Sanatorieläkarföreningen arbetade han för samverkan med Tuberkulosläkarföreningen. Undersökte BCG-vaccinerade och icke-vaccinerade värnpliktiga och påvisade skyddseffekt av vaccinet. Etablerade modern lungklinik i Uppsala. Ledde studier om astma och om andningsvikt vid KOL. Ledde postgraduate-kurser om lungsjukdomar. Ledamot i Nationalföreningens vetenskapliga kommitté, styrelseledamot i Nationalföreningen och i Oscar II:s Jubileumsfond. Hedersledamot i Internationella Tuberkulosunionen. Blev dekanus i medicinska fakulteten innan hanblev professor i lungmedicin! Ledande i etikfrågor i Svenska Läkarsällskapet.

  • 1981 Erik Törnell

   Öl Västeråsens sanatorium, Borås. Införde BCG-skyddsympning av elever i skolornas avgångsklasser (Nordisk Medicin 1941), utredde tröskdammlunga i Sverige (Acta Med Scandin 1945). Studerade tidig och sen postprimär lungtuberkulos (Beitr.Klin.Tbk, 1951).

  • 1980 Jörgen Lehmann

   Enzymkemist. Chef C-lab Sahlgrenska sjh. Framställning av AP dikumarol. Utarbetade på teoretisk bas ParaAminoSalicylsyra, PAS, det första verksamma läkemedlet mot tbc, och visade dess effekt med bakterieodlingar, djurexperiment och patientprövnning. Hedersledamot i Göteborgs Läkarsällskap 1963. Erhöll Anders Jahres pris 1967.