Stadgar

Stadgar för svensk Lungmedicinsk Förening tillika Svenska Läkarsällskapets sektion för lungmedicin.
Antagna vid årsmötet den 31 januari 1980, reviderade vid årsmötet 14 april 2000, 23 maj 2013 samt 5 maj 2021.

§ 1 Föreningen utgör en sammanslutning av läkare eller andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.
Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för lungmedicin och utgör samtidigt specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund.

§ 2 Föreningens ändamål är att främja lungmedicinens utveckling genom anordnande av föredrag, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, fackliga och sjukvårdsorganisatoriska frågor. Föreningen skall verka för en god vidare- och efterutbildning för medlemmarna.
Såsom Svenska Läkarsällskapets sektion för lungmedicin anordnar föreningen föredrag vid dess sammankomster i enlighet med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden och förslag i frågor som av Sällskapet överlämnas för utredning.
Såsom specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund avger föreningen utlåtanden och förslag i medicinska och fackliga ämnen samt yttranden i frågor som av Läkarförbundet lämnats till utredning.
Vid handläggning av ärenden som även berör annan sektion/medlemsförening i Sällskapet respektive annan specialitetsförening i Läkarförbundet skall samråd med denna/dessa ske.

§ 3 Den som önskar bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen som fattar beslut om inval.
Medlem bör vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet. och/eller vara medlem i Sveriges Läkarförbund, således ska man vara medlem i minst i en av dessa två organisationer.
Person som icke är läkare med svensk legitimation kan inväljas i föreningen som associerad medlem utan krav på ovanstående organisationstillhörighet.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som trots påminnelser ej erlagt årsavgift under två år i följd anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för lungmedicinens utveckling.

§ 5 Medlem som antas erlägger full årsavgift, vilket även gäller associerad medlem. Hedersledamot är befriad från årsavgift, i likhet med medlem som föregående år eller tidigare fyllt 65 år.

§ 5a Medlemsregister
Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post, personnummer, legitimation och specialitet.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att sektionens mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal enskilda medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som också är medlemmar i sektionen är grund för mandat. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 6 Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, blivande ordförande eller nyss avgången ordförande, samt vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, yngre ledamot och ytterligare två ledamöter. Styrelseledamot skall vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet och medlem i Sveriges Läkarförbund.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande och omröstningen är öppen om ej annat begäres.Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötets ordförande efter styrelsens godkännande. Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka i förväg. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkarsällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

§ 7 Styrelsen har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté vars sammansättning årligen föreslås styrelsen för beslut. Kommittén består av vetenskapligt meriterade föreningsmedlemmar med geografisk spridning inom riket. De lungmedicinska universitetsklinikerna inbjuds att vardera ha en representant i vetenskapliga kommittén. Därtill kan en representant för forskning utanför universitetsklinik inkluderas, tillsammans med tre yngre forskare, som är under forskarutbildning eller nyligen disputerade.
Kommittén föreslår och utser inom sig ordförande och sekreterare för en fyraårig mandatperiod, viket sedan föreläggs styrelsen för beslut. SLMF:s vetenskaplige sekreterare skall vara ledamot av kommittén och ansvarar för avrapportering till styrelsen. Kommitténs uppgift är att ta initiativ till och samordna vetenskapliga projekt och utbildningsaktiviteter inom föreningens ramar. Den kan även bereda ärenden som föreläggs den av styrelsen. Kommittén har icke självständig beslutsrätt utan dess förslag skall föreläggas styrelsen för beslut.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 jan – 31 dec. Räkenskaperna skall för granskning avlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 9 Föreningens årsmöte hålles under första halvåret på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet med prel föredragningslista skall utsändas minst fyra veckor före mötet. Def föredragningslista, revisionsberättelse för räkenskapsåret och verksamhetsberättelse för arbetsåret skall utsändas minst en vecka före årsmötet. Extra möte skall hållas på begäran av styrelsen eller skriftligen av minst 10 medlemmar. Vid extra möte får endast behandlas den fråga för vilken mötet blivit utlyst.

§ 10 Årsmötets dagordning skall omfatta:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Val av två justeringsmän.
c) Frågan om mötets behöriga utlysande.
d) Redovisning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Fastställande av årsavgiftens storlek, samt traktamenten och arvoden till föreningens funktionärer.
f) Val förrättas av blivande ordförande som uppehåller denna position ett år, och sedan under två år som ordförande för föreningen och därefter fortsätter i styrelsen som nyss avgången ordförande under ytterligare ett år. Detta val genomföres således vartannat år. Val av övriga styrelseledamöter gör för en tid av två år med möjlighet till omval.
g) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år.
h) Val av arkivarie
i) Val av valberedning bestående av tre medlemmar.
j) Val av ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denna/dessa för en tid av två år. Fullmäktige (suppleant) skall vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet.
k) Ärenden som av styrelsen förelägges föreningen.
l) Ärenden som av föreningsmedlemmar anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Fråga eller frågor som sektion ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötets föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

§ 11 Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§ 12 Föreningens beslut fattas, om ej annat begäres, genom öppen votering. Vid lika röstetal i samband med val avgör dock lotten. För att kunna deltaga i beslut om frågor som avses i § 2, andra stycket bör medlem vara enskild medlem i Svenska Läkaresällskapet. För deltagande i beslut enligt § 2, tredje stycket, krävs medlemskap i Sveriges Läkarförbund.
Bordläggning av ärende må ej nekas om minst fem medlemmar begär detta. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning ske endast om föreningen så beslutar. När frågan för tredje gången förekommer skall den avgöras.
Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet vilken ej är sektionsmedlem, samt associerad medlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§ 13 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på årsmöte varvid erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring äger laga kraft sedan Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

§ 14 Personuppgifter i förhållande till medlemmar
Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).
Behandling av personuppgifter avser medlemsadministration, tidningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser. Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot enskilda medlemmar.

§ 15 Inbördes arrangemang mellan sektionen och Svenska Läkaresällskapet
Som sektion i SLS har föreningen och SLS ett samarbete som innebär att sektionen kan få rösträtt i SLS. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan sektionen och SLS rörande sektionens medlemmar.
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
Sektionen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 13).
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då sektionen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;
• beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 5a andra stycket).
SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Sektionen är kontaktpunkt för sin egen behandling.