Stadgar

För svensk Lungmedicinsk Förening tillika Svenska Läkarsällskapets sektion för lungmedicin.
Antagna vid årsmötet den 31 januari 1980, reviderade vid årsmötet 14 april 2000 samt 23 maj 2013.

§ 1 Föreningen utgör en sammanslutning av läkare eller andra personer med sitt huvudsakliga arbetsområde inom lungmedicin eller med särskilt intresse för denna specialitet.
Föreningen är Svenska Läkarsällskapets sektion för lungmedicin och utgör samtidigt specialistförening i Sveriges Läkarförbund.

§ 2 Föreningens ändamål är att främja lungmedicinens utveckling genom anordnande av föredrag, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, fackliga och sjukvårdsorganisatoriska frågor. Föreningen skall verka för en god vidare- och efterutbildning för medlemmarna.
Såsom Svenska Läkarsällskapets sektion för lungmedicin anordnar föreningen föredrag vid dess sammankomster i enlighet med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden och förslag i frågor som av Sällskapet överlämnas för utredning.
Såsom specialistförening i Sveriges Läkarförbund avger föreningen utlåtanden och förslag i medicinska och fackliga ämnen samt yttranden i frågor som av Läkarförbundet lämnats till utredning.
Vid handläggning av ärenden som även berör annan sektion i Sällskapet respektive annan specialitetsförening i Läkarförbundet skall samråd med denna ske.

§ 3 Den som önskar bli medlem i föreningen ansöker om detta hos styrelsen som fattar beslut om inval.
Medlem i föreningen skall tillika var medlem i antingen Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkarsällskapet eller båda dessa organisationer.
Person som icke är läkare med svensk legitimation kan inväljas i föreningen som associerad medlem utan krav på ovanstående organisationstillhörighet.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som trots påminnelser ej erlagt årsavgift under två år i följd anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för lungmedicinens utveckling.

§ 5 Medlem som antas erlägger full årsavgift, vilket även gäller associerad medlem. Hedersledamot är befriad från årsavgift, i likhet med medlem som föregående år eller tidigare fyllt 65 år.

§ 6 Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, blivande ordförande eller nyss avgången ordförande, samt vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, yngre ledamot och ytterligare två ledamöter.
Styrelseledamot skall vara medlem i såväl Svenska Läkarsällskapet som Sveriges Läkarförbund. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande och omröstningen är öppen om ej annat begäres.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall justeras av mötets ordförande efter styrelsens godkännande. Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka i förväg.
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkarsällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 7 Styrelsen har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté vars sammansättning årligen föreslås styrelsen för beslut. Kommittén består av vetenskapligt meriterade föreningsmedlemmar med geografisk spridning inom riket. De lungmedicinska universitetsklinikerna inbjuds att vardera ha en representant i vetenskapliga kommittén. Därtill kan en representant för forskning utanför universitetsklinik inkluderas, tillsammans med tre yngre forskare, som är under forskarutbildning eller nyligen disputerade. Kommittén föreslår och utser inom sig ordförande och sekreterare för en fyraårig mandatperiod, viket sedan föreläggs styrelsen för beslut. SLMF:s vetenskaplige sekreterare skall vara ledamot av kommittén och ansvarar för avrapportering till styrelsen. Kommitténs uppgift är att ta initiativ till och samordna vetenskapliga projekt och utbildningsaktiviteter inom föreningens ramar. Den kan även bereda ärenden som föreläggs den av styrelsen. Kommittén har icke självständig beslutsrätt utan dess förslag skall föreläggas styrelsen för beslut.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 jan – 31 dec. Räkenskaperna skall för granskning avlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 9 Föreningens årsmöte hålles under första halvåret på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet med prel föredragningslista skall utsändas minst fyra veckor före mötet. Def föredragningslista, revisionsberättelse för räkenskapsåret och verksamhetsberättelse för arbetsåret skall utsändas minst en vecka före årsmötet.
Extra möte skall hållas på begäran av styrelsen eller skriftligen av minst 10 medlemmar. Vid extra möte får endast behandlas den fråga för vilken mötet blivit utlyst.

§ 10 Årsmötets dagordning skall omfatta:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Val av två justeringsmän.
c) Frågan om mötets behöriga utlysande.
d) Redovisning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Fastställande av årsavgiftens storlek, samt traktamenten och arvoden till föreningens funktionärer.
f) Val förrättas av blivande ordförande som uppehåller denna position ett år, och sedan under två år som ordförande för föreningen och därefter fortsätter i styrelsen som nyss avgången ordförande under ytterligare ett år. Detta val genomföres således vartannat år. Val av övriga styrelseledamöter gör för en tid av två år med mjölighet till omval.
g) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år.
h) Val av arkivarie
i) Val av valberedning bestående av tre medlemmar.
j) Val av en representant i Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denna för en tid av två år. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot i Svenska Läkarsällskapet.
k) Ärenden som av styrelsen förelägges föreningen.
l) Ärenden som av föreningsmedlemmar anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§ 12 Föreningens beslut fattas. om ej annat begäres, genom öppen votering. Vid lika röstetal i samband med val avgör dock lotten.
För att kunna deltaga i beslut om frågor som avses i § 2, andra stycket krävs ledamotskap i Svenska Läkarsällskapet.
För deltagande i beslut enligt § 2, tredje stycket, krävs medlemskap i Sveriges Läkarförbund.
Bordläggning av ärende må ej nekas om minst fem medlemmar begär detta. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning ske endast om föreningen så beslutar. när frågan för tredje gången förekommer skall den avgöras.
Ledamot av Svenska Läkarsällskapet vilken ej är sektionsmedlem, samt associerad medlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§ 13 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på årsmöte varvid erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring äger laga kraft sedan Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.