Facklig sekreterare

 • Tillsammans med ordförande planera och upprätta dagordning inför styrelsemöte och distribuera denna till styrelsen.
 • Ansvara för att telefonmöten beställs (via Eva.Hallner@ki.se i samverkan med SFFA).
 • Ordna konferensfaciliteter inför plenummöten / internat.
 • Föra protokoll vid styrelsemöten.
 • Att inför årsmöte upprätta
  – dagordning
  – tillse att kallelse utskickas minst 4 veckor för årsmötet till medlemmarna
  – skriva verksamhetsberättelse
 • Att tillsammans med ordförande tillse att fattade beslut i styrelsen genomförs.
 • Att arkivera protokoll och verksamhetsberättelser.
 • Upprätta aktuell adress och telefonlista till styrelsemedlemmarna.
 • Att introducera nyvalda medlemmar i styrelsen, distribuera arbetsbeskrivning.
 • Att vidarebefordra utvalda handlingar till SLMFs arkivgrupp.
 • Efter årsmötet rapportera styrelsens sammansättning till SLS.