Kassaförvaltare

Medlemsansvar:

 • Ansvara för och uppdatera medlemsmatrikel (uppdateringar av postadresser, medlemsantal och e-postadresser); förmedla till
  – SLF om de SLF-anslutna som inväljes i SLMF då inbetalning av medlemsavgifter administreras via SLF
  – ”Lung- och Allergi forum” för sändlista.
 • Ansvara för grupputskick (medlemsutskick) via e-post
 • Presentera nya medlemmar för inval vid styrelsemöten.
 • Skicka “välkomstbrev” till nya medlemmar med information om hemsidan samt hur medlemsavgiften betalas.

Kassörsuppgifter:

Detaljerat PM med instruktioner finns i separat pärm, överlämnas vid byte av kassaförvaltare

 • Ansvara för räkenskaperna i SLMF och SLMF:s stiftelse.
 • Lämna räkenskapsrapporter (SLMF och SLMF: stiftelse) till revisorerna i god tid före årsmötet (c:a 2 mån).
 • Kontrollera att de associerade medlemmarna betalar årsavgiften.
 • Tillse att 35% av överskottet från Svenska Lungkongressen tillfaller SLMF.