Ordförande

Ordförande väljs som tillträdande ordförande och tillträder med automatik ett år senare som ordförande och upprätthåller den posten i två år för att därefter övergå som avgående ordförande, totalt fyra års förordnande. Flertalet av nedan angivna arbetsuppgifter kan delegeras.

 • Leda arbetet inom SLMF samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • Företräda SLMF och dess medlemmar:
  – I kontakter med andra specialistföreningar
  – I kontakter mot Sveriges Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet
  – I kontakter med industri och press
  – Delta i chefsmötet i samband med Svenska Lungkongressen
  – Representera föreningen vid representantskapsmöten
  – Representera föreningen vid möten med UEMS och FERS
 • Sammankalla till och leda sammanträden (telefonmöten, in plenum möte, styrelseinternat och årsmöten)
 • Fördela uppgifter och uppdrag inom föreningen
 • Ansvarig utgivare Lung & Allergiforum
 • Är SLMFs ordinarie representant i Svenska Läkarförbundets representantskap för specialistföreningar och Svenska Läkarsällskapets fullmäktige.