Vetenskaplig sekreterare

SLMFs vetenskaplige sekreterare är den i styrelsen som ansvarar för vetenskapliga frågor. SLMFs vetenskapliga sekreterare har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté (VK), som också är den vetenskaplige sekreterarens rådgivande organ. Den vetenskaplige sekreteraren ingår i VK.

  • Representera styrelsen i vetenskapliga frågor.
  • I samarbete med värdkliniker planera och arrangera Svenska Lungkongressen, inklusive program för SLMFs fortbildningsdag samt ansvara för bedömning och prioritering av abstracts till SLK.
  • Ansvara för planering av vetenskapligt program vid SLMFs möte i anslutning till ERS, i samverkan med industrin.
  • I samband med Medicinska Riksstämman bevaka lungmedicinska intressen samt tillvarata idéer till möjliga programinslag inom det lungmedicinska området.
  • Ingå i redaktionskommittén för Lung- och Allergi Forum samt skriva ledare två gånger per år.
  • Regelbundet informera om vetenskapliga aktiviteter i Lung- och Allergiforum.
  • Representera SLMF i Luftvägsregistret.
  • Ansvara för förhandling med intresserade läkemedelsföretag om finansiering av SLMFs forskningsanslag samt ingå som ordförande i bedömningsgruppen av anslagen.
  • Nomineras som sakkunnig till Svenska Läkarsällskapets Prioriteringskommitté.