Registerforskning som utgår från Luftvägsregistret

Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige. Luftvägsregistret är en viktig kunskapskälla för lungmedicinsk forskning inom astma- och KOL-området och utlyser därför ett forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential.

Anslaget skall användas för registerforskning relaterad till Luftvägsregistret och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige gällande obstruktiva lungsjukdomar hos barn och vuxna. Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer verksamheter på alla vårdnivåer att följa sina insatser för patienter med astma och KOL. Astmamodulen inkluderar både barn och vuxna och för KOL finns också en modul för inneliggande vård.

Anslaget uppgår totalt till 230 000 SEK och kan delas ut till en eller två sökande. Mottagare kan endast vara en enskild person.

Sökande ska vara disputerad, självständig och i första hand klinisk forskare med patientorienterad forskning inom det lungmedicinska området. I andra hand kan anslaget utdelas till icke kliniskt verksam forskare men med dokumenterat nära samarbete med kliniker. Sökande behöver inte var medlem i SLMF. Vi ser positivt på ansökan från yngre forskare som eftersträvar att utveckla sin egen forskningslinje inom det lungmedicinska området. Anslaget är att betrakta som basanslag och får fritt disponeras av sökanden med krav på ekonomisk och vetenskaplig redovisning till SLMF senast 2024-12-31. Vetenskapliga publikationer som tillkommit med stöd av SLMF forskningsanslag skall ange ”Swedish Respiratory Society” som bidragsgivare. Vidare förutsätts att mottagare presenterar projektet på Svenska Lungkongressen och i Lung- & Allergiforum..

Ansökan om maximalt fyra A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska eller engelska och innehålla följande rubriker:
Titel:
Bakgrund:
Målsättning/Frågeställning:
Material och metoder:
Patientbetydelse:
Genomförbarhet:
Etisk reflexion samt i förekommande fall diarienummer för etiskt godkännande:
Andra anslag för projektet:

Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista för de senaste 5 åren.

Sista ansökningsdatum nu 2022-09-30.

Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare

Bedömningskommittén består av SLMFs vetenskaplige sekreterare och ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté samt tre externa ledamöter. Kommitténs beslut kan inte överklagas. Om inga tillfredsställande ansökningar inkommit, kan styrelsen besluta att ny utlysning skall ske. Vid tilldelning tas hänsyn till forskningsprojektets originalitet, kliniska relevans och dess vetenskapliga värde liksom den sökandes vetenskapliga bakgrund, kompetens och möjligheter att kunna fullfölja forskningsplanen. Anslag delas inte ut förrän projektet är etiskt godkänt.

Beslut om fördelning av anslaget fastställs av SLMFs styrelse och meddelas skriftligen via e-mail till den/dem som beviljas anslag samt anslås på SLMFs hemsida och i Lung- & Allergiforum Nummer 1 2023. Projekt som erhållit anslag presenteras genom föreläsning och utdelning av diplom vid Svenska Lungkongressen i Göteborg under våren 2023.

Ekonomisk redovisning av erhållet anslag ska inkomma till SLMFs styrelse senast två år efter tilldelning, dvs 2024-12-31.

Vid frågor angående anslaget, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare.