Specialistexamen 2013

Frågor och svar

Fråga 1. Lungcancer
Någon gång under sjukdomsförloppet vid icke-kurativ lungcancer bör du som behandlande läkare ha ett samtal med patienten kring livets slutskede; sjukdomens förväntade förlopp, lämplig vårdnivå, omhändertagande, behandlingstak osv.
Vilka är de dokumenterade effekterna av ett sådant samtal?
Finns det bevis på att dessa samtal förändrar patientens sjukvårdskonsumtion eller fortsatta medicinska omhändertagande?
När och hur skall samtalet genomföras?
Vad skall samtalet innehålla?
Vem bör närvara vid samtalet?
Hur skall samtalet dokumenteras?

Svar på fråga 1


Fråga 2. Pleurasjukdomar
Vilken evidens finns för pleurodesbehandling vid förekomst av malign pleuravätska? Redogör för och diskutera olika metoder med avseende på effekt, biverkningar och kostnader.
Vilken evidens finns för pleurodesbehanling vid icke malign pleuravätska exempelvis hjärtsvikt?

Svar på fråga 2


Fråga 3. Tuberkulos
Vid diagnostik av tuberkulos används flera olika diagnostiska metoder. Diskutera dessa och jämför indikationer, kontraindikationer och bedöm om möjligt diagnostisk träffsäkerhet med angivande av sensitivitet och specificitet.
En patient har fått diagnos tuberkulos. Vilka lagar gäller för smittspårning, isolering av smittsamma fall och behandling i Sverige.

Svar på fråga 3


Fråga 4. Syrgasbehandling
Syrgas är ett läkemedel som används i akutskedet vid en rad kliniska tillstånd.
Redogör för dokumentationen för att ge syrgas i akutskedet vid astma, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Indikationer? Kontraindikationer?
Förklara vad hyperoxemi innebär och redogör för effekter av detta på olika organsystem.

Svar på fråga 4


Fråga 5. Mediastinala lungkörtlar
Förstorade lymfkörtlar kan ses både som accidentellt fynd vid DT thorax vid misstänkt lungemboli och även som del i utredning vid en rad olika tillstånd med eller utan lungröntgenförändringar.
Vilka differentialdiagnoser finns vid förstorade lymfkörtlar i mediastinum och hur utreds fyndet? Vad bör beaktas vid beslut om invasiv utredning och vilka är för och nackdelarna med olika metoder.

Svar på fråga 5


Fråga 6. Lungfibros
Diskutera diagnostik av idiopatisk lungfibros ur ett multidisciplinärt perspektiv.


Fråga 7. KOL/emfysem
Beskriv emfysemsjukdomen patofysiologiskt, redogör för vilka diagnostiska metoder vi har till förfogande och vilka behandlingsmöjligheter vi har idag för patienter med avancerat emfysem.

Svar på fråga 7