Specialistexamen 2014

Frågor och svar

Fråga 1. Lungcancer
Det går numera att skräddarsy behandlingen av patienter med icke småcellig lungcancer på ett helt annat sätt än för några år sedan. Vi kan nu med hjälp av biomarkörer erbjuda en del av våra patienter med icke småcellig cancer en individualiserad behandling.
De två markörer som fått störst genomslag i den kliniska vardagen är förekomsten av mutationer i EGFR-genen samt förekomst av ALK-translokation.

Svensk Lung Cancer Studie Grupp (SLUSG) har nyligen kommit med nya rekommendationer där det skrivs att analys av dessa markörer skall göras rutinmässigt vid utredning av icke småcellig lungcancer.

  • Redogör för den vetenskap som ligger till grund för denna rekommendation.
  • Vilka metoder finns för analys av markörerna? Fördelar och nackdelar?
  • På vilket material går det att göra dessa analyser?

Svar på fråga 1


Fråga 2. Sarkoidos
Sarkoidos är en sjukdom som för patienten kan debutera på olika sätt och ha olika förlopp. Diskutera prognostiska faktorer vid sarkoidos utifrån ett kliniskt perspektiv och utifrån tillgängliga markörer.

Svar på fråga 2


Fråga 3. HLR
Det råder ibland en viss oklarhet kring HLR beslut. Reflektera, diskutera och ge underlag till följande frågor: Vem får fatta detta? När ska detta fattas? Vilka bör eller skall informeras? Skall eller bör beslutet journalföras? Skall eller bör patienten informeras? När kan det vara aktuellt med HLR men inte respiratorvård? Skall eller bör beslut om IVA tas?

Svar på fråga 3


Fråga 4. Empyem
Diskutera och reflektera utifrån ett vetenskapligt perspektiv utredning och behandling av misstänkt empyem.
Hur ser ett empyem ut på rtg/CT och vad skiljer det från en lungabscess respektive parapneumonisk utgjutning? Vilka laboratoriedata är vägledande? Antibiotikaval och behandlingstider? Dränagebehandling? Spolningar? Pleural trombolys? Indikation för kirurgisk intervention? Uppföljning?

Svar på fråga 4


Fråga 5. Dyspné
Andnöd är ett mycket vanligt förekommande symtom vid lungsjukdom. Besvären kan variera mycket från patient till patient och också över tid.
Redogör för orsaken till andnöden vid KOL och för de fysiologiska och patofysiologiska mekanismer som ligger bakom.

Svar på fråga 5


Fråga 6. Läkemedelsreaktioner i lungorna
En rad olika läkemedel som ges mot olika typer av sjukdomar kan ge biverkan i form av läkemedelsreaktioner i lungorna.
Beskriv kliniskt relevanta läkemedelsreaktioner i lungorna med redogörelse för bakomliggande mekanismer, utredning, behandling och prognos.

Svar på fråga 6


Fråga 7. ABPA
Diskutera och redogör för Allergisk Bronkopulmonell Aspergillos (ABPA) utifrån följande frågeställningar:

  • Vilken är den vanligaste agens bakom ABPA?
  • Diskutera den immunologiska reaktionen i patogenesen.
  • Hur ser symtombilden ut? När ska ABPA misstänkas?
  • Vilka diagnostiska metoder och kriterier finns?
  • Vilken behandling rekommenderas? Hur utvärderas behandlingseffekt?
  • Hur är prognosen?

Svar på fråga 7