Specialistexamen 2015

Frågor och svar

Fråga 1. Lungcarcinoider
Redogör för utredning, behandling och uppföljning

Svar på fråga 1


Fråga 2. Det finns olika diagnostiska metoder för att utreda sjukdomar i pleura.
Vilken roll har olika invasiva tekniker? Beskriv dessa och belys för och nackdelar både ur ett diagnostiskt perspektiv och ur ett patient- och resursperspektiv.

Svar på fråga 2


Fråga 3. Vilken effekt har NIV vid stabil KOL med koldioxidretention?
Vilken evidens föreligger för behandling? Finns regionala skillnader i behandling med NIV för denna grupp? Möjliga orsaker till eventuella regionala skillnader? Vilken betydelse kan eventuella regionala skillnader ha för patientutfall?

Svar på fråga 3


Fråga 4. Atypisk mykobakterios
När skall dessa patienter behandlas och med vad? Vilken evidens finns? Uppföljning?

Svar på fråga 4


Fråga 5. Beskriv biverkningsmönstret för inhalationssteroider.
Finns preparatskillnader?

Svar på fråga 5


Fråga 6. Ett aktuellt ämne är screening för lungcancer.
Beskriv nuvarande kunskapsläge i denna fråga och diskutera för- och nackdelar utifrån Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram.

Svar på fråga 6


Fråga 7. Resonera över kostnader för palliativ lungcancerbehandling.
Vilka aspekter bör vägas in i bedömningen?

Svar på fråga 7