Specialistexamen 2016

Frågor och svar

Fråga 1. Hemoptys
Gängse praxis har varit att hemoptys är en indikation för bronkoskopisk utredning. Med mer avancerade undersökningar finns det i nuläget belägg för att ändra detta upplägg? Vad finns det i så fall för evidens för detta och vilka tillfällen skulle det röra sig om? Motivera ditt svar.

Svar på fråga 1


Fråga 2. Exposition för brandrök
Vilka akuta och långsiktiga konsekvenser kan brandrökexponering ge med avseende på lungan? Vilka åtgärder bör genomföras? Motivera svar och gör upp ett förslag till bedömningsmatris och uppföljning.

Svar på fråga 2


Fråga 3. Indikation för tracheostomi vid neuromuskulär sjukdom
I Sverige föreligger en mer återhållsam användning av tracheostomi vid neuromuskulär än internationellt. Diskutera för- och nackdelar. Etiska frågeställningar. Vilka patienter är lämpliga för detta och resonera om den fortsatta utvecklingen.

Svar på fråga 3


Fråga 4. Lungcancer
Immunterapi med PD1-hämmare är numera godkända för behandling av lungcancer. Redogör för dessa nya mediciners verkningsmekanism och plats i terapin. Diskutera även kostnadsaspekter.

Svar på fråga 4


Fråga 5. Astma
Biologisk behandling vid astma. Vad finns? Vad är på gång, vilka patienter kan ha nytta av detta?

Svar på fråga 5


Fråga 6. KOL
Palliativ vård vid KOL – vilka patienter är aktuella och hur genomförs detta. Etisk diskussion.

Svar på fråga 6


Fråga 7. Tobacco endgame
En bred majoritet av befolkningen i Sverige vill ha skärpta regler för att minska rökningen och därmed få en bättre folkhälsa och en renare miljö. Rökfritt Sverige 2025 innebär att sätta ett måldatum för utfasning av rökning i vårt land samt även att göra en plan för att nå målet. Hur ser denna plan ut? Vilka strategier föreligger? Vilka organisationer står bakom förslaget? Hur kan vi som lungläkare medverka i strategin? Är målet realistiskt? Diskutera även den internationella synen på ovanstående fråga.

Svar på fråga 7