Specialistexamen 2018

Frågor och svar

Fråga 1. Astma
Redogör för differentialdiagnoser till astma och hur du utreder dessa.

Svar på fråga 1


Fråga 2. Pneumothorax
Redogör för olika behandlingsstrategier och deras evidens. Hur stämmer detta med era lokala strategier?

Svar på fråga 2


Fråga 3. Thymom
Ett ökat antal genomförda CT-torax-undersökningar leder till att en ”förstorad thymus” har blivit ett mer vanligt bifynd. Det finns en viss osäkerhet kring hur detta fynd ska hanteras, hur ska en uppföljning se ut, när är thymektomi på grund av misstanke om thymom motiverad?
Finns andra radiologiska undersökningar som kan vara av värde vid denna frågeställning?
Vilka vetenskapliga belägg finns för det? Finns internationella rekommendationer/erfarenheter hur dessa fynd kan hanteras?
Har ni lokala rutiner på ert sjukhus och hur väl stämmer dessa överens med det aktuella kunskapsläget?

Svar på fråga 3


Fråga 4. Flygning och lungsjukdomar – hur går det ihop? 
Redogör för risker vid flygning för patienter med lungsjukdom med särskild hänsyn tagen till t.ex. respiratorisk insufficiens respektive pneumothorax. Skilj på kommersiell flygning och akuttransport. Vilka riktlinjer finns det? Hur löser du dessa problem praktiskt?

Svar på fråga 4


Fråga 5. Obstruktiv sömnapné (OSA)
Vid OSAS är CPAP en etablerad behandling. Vad är evidens gällande påverkan på mortalitet?
Finns det någon primär eller sekundärpreventiv effekt på exempelvis hjärtinfarkt, hypertoni och stroke?
Finns det brytpunkt åldersmässigt där CPAP-behandling enbart är symtomatisk?

Svar på fråga 5


Fråga 6. Utredning av lungcancer.
Under senaste åren har flera nya undersökningstekniker tillkommit/utvecklats vid utredning av lungcancer, både vad gäller bild- och funktionsundersökningar och invasiva undersökningar. Några exempel är PET, EBUS, ergospirometri och även superdimension.

Svar på fråga 6