Tillkännagivande forskningsanslag 2017

I somras utlystes för fjärde gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2018 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Teva) tillsammans med SLMF bidrar med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 17 ansökningar som berörde en rad olika områden inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, Ludger Grote, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, Christer Janson, samt tre externa ledamöter Tarja Saaresranta, Kerstin Ström, och Eeva Piitulainen.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
250 000 SEK till professor Eva Lundberg, Uppsala: ”Mustache – sömnapné hos män” och
250 000 SEK till Med Dr Magnus Lundbäck, Stockholm: ” Risker med e-cigaretter”

Dessa forskningsprojekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen 2018 i Linköping. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Stefan Barath
Ordförande SLMF

Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare