Tillkännagivande forskningsanslag 2018

I somras utlystes för femte gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2018 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Teva) tillsammans med SLMF bidrar med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 15 ansökningar som berörde en rad olika områden inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, Ludger Grote, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, Christer Janson samt tre externa ledamöter Tarja Saaresranta (Turku, FI), Elisabeth Bendstrup (Aarhus, DK), och Ane Johannessen (Bergen, NO).

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
250 000 SEK till docent Josefin Sundh, Örebro: ”BRONCHIOLE- Betablockerterapi hos KOL patienter” och
250 000 SEK till Med Dr Terezia Pincikova, Uppsala: ”Innate-liknande T-celler som biomarkörer hos patienter med KOL och CF”

Dessa forskningsprojekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen i Stockholm den 4 April, 2019. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Stefan Barath
Ordförande SLMF

Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare