Tillkännagivande forskningsanslag 2019

I somras utlystes för sjätte gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2019 till 500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Sanofi Genzyme) tillsammans med SLMF bidrar med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 16 ansökningar, som berörde en rad olika områden inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Ludger Grote, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Anders Blomberg samt tre externa ledamöter docent Ane Johannesen (Norge), docent Tarja Saaresranta (Finland) och professor Claes Göran Löfdahl.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
250 000 SEK till Professor Margareta Emtner, Uppsala: ”Effekter på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet vid extra oxygentillförsel till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som sjunker i syrgasmättnad endast vid ansträngning – AMBOX-studien” och

250 000 SEK till Med Dr Jesper Magnusson, Göteborg: ”Liquid biopsy as a biomarker for chronic lung allograft dysfunction.”

Dessa forskningsprojekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen den 6 Maj 2020 i Umeå. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Stefan Barath
Ordförande SLMF

Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare