Tillkännagivande forskningsanslag 2020

I somras utlystes för sjunde gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2020 till 250 000 SEK, där följande läkemedelsbolag (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, och Orion Pharma) tillsammans med SLMF bidrar.

Totalt inkom 14 ansökningar som berörde en rad olika områden inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Ludger Grote, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Anders Blomberg, medlem i vetenskaplig kommitté professor Magnus Sköld (Stockholm) samt två externa ledamöter – Professor Riitta Kaarteenaho, University of Oulu, Finland, och professor Thomas Eagan, University of Bergen, Norge.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att dela ut anslaget enligt följande:
250 000 SEK till Docent Maria Planck, Lund: ”Deep characterization of lung cancer in never-smokers – a national project”
Forskningsprojektet presenteras utförligt i detta nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer Maria Planck att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen den 5 Maj 2021 i Umeå där hon kommer att presentera sitt forskningsprojekt och erhålla diplom.

SLMF´s styrelse gratulerar till anslaget samt tackar juryn för gott bedömningsarbete!

Stefan Barath
Ordförande SLMF

Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare

Anders Blomberg
Ordförande Vetenskaplig Kommitté