Vetenskaplig kommitté och lungmedicinsk forskning

Vetenskapliga Kommittén (VK) är ett rådgivande organ till SLMFs styrelse gällande forskning och utbildning. VK arbetar för att underlätta och stödja klinisk lungforskning inklusive forskningsanslag, vetenskapliga nätverk och akademiska multicenterstudier. Kommittén består av SLMFs vetenskapliga sekreterare samt representanter för respektive universitet, de mindre sjukhusen, yngre medlemmar samt för nationella kvalitetsregister.

Beskrivning av vetenskapliga kommitténs arbete (ur LoAF 2018/4)

Presentation av lungmedicinska lärosäten, material från Lung- och Allergiforum:
– Umeå
– Göteborg
– Uppsala
– Stockholm
– Lund

Patientkohorter inom lungmedicin

SLMFs kvällsymposier vid ERS